BLOG, Strana 2

Skúsenosti a postoje slovinských majiteľov domácich zvierat ohľadom použitia CBD
Skúsenosti a postoje slovinských majiteľov domácich zvierat ohľadom použitia CBD

 

V Slovinsku je medicínske použitie kanabinoidných liečiv povolené, no medicínska a legálna kontroverznosť, spolu so spoločenskou stigmatizáciou, nepomáha lekárom v plnej miere predpisovať podobné prípravky. ...to vyzerá podobne, ako na Slovensku! 😊

 

Slovinskí výskumníci z Univerzity v Ľubľane predpokladali, že pozitívne postoje voči Cannabidiolu (CBD), postmoderné zdravotné hodnoty a predošlá skúsenosť by mali byť hlavné predikčné faktory použitia CBD u domácich zvierat. Rozhodli sa to preto skúmať a vyhodnotiť v štúdii, ktorá bola zverejnená v roku 2021 ako prvá svojho druhu v Európe.[1]

 

Cieľ

Získať informácie o skúsenostiach a postojoch slovinských majiteľov domácich zvierat, čo sa týka používania CBD a určiť predikčné faktory pre prvé použitie a opakované použitie CBD u psov a mačiek.

 

Metóda

Vypracovaný bol dotazník s 21 otázkami rozdelenými do šiestich sekcií v rámci demografie, osobnej skúsenosti s CBD, informáciami o zvierati, skúsenosti s použitím CBD u tohto zvieraťa, dôvodoch, pre ktoré nepoužili CBD u zvieraťa, postojoch ohľadom použitia CBD u psov a mačiek a zdravotných hodnotách.

 

Dotazník bol cielene poslaný niekoľkým majiteľom zvierat bez ohľadu na ich predošlú skúsenosť s kanabinoidnými produktami a taktiež zverejnený online na viacerých miestach, pričom zámer bol, aby ho majitelia ďalej šírili medzi ostatných majiteľov, o ktorých vedia. Do analýzy sa dostalo 408 správne a kompletne vyplnených formulárov.

 

Výsledky analýzy

 Hlavným zdrojom informácií respondentov o kanabinoidných produktoch bol internet, za ním rady od známych a tiež od veterinárov.

 

Účastníci popísali rovnaké pozitívne aj negatívne účinky CBD, ako uvádzajú iné predošlé štúdie. Pozitívne účinky prevyšovali nad negatívnymi. Zaznamenané účinky sú subjektívnym ohodnotením majiteľov zvierat.

 

Podiel pozitívnych a negatívnych účinkov

Pozitívne účinky %*
Zlepšená pohoda 72
Väčšia živosť 35,7
Zlepšená mobilita 34,4
Iné 29,9
Zvýšený apetít 28
Žiaden efekt 8,3
Negatívne účinky %*
Žiaden efekt 57,3
Iné 26,1
Závrat 10,8
Zvýšený apetít/ smäd 8,3
Malátnosť 6,4
* majitelia mohli označiť viac možností 
Tabuľka č.1: Podiel pozitívnych a negatívnych účinkov

 

Celkovo majitelia prejavili pozitívny postoj voči použitiu kanabinoidov pri ich domácich zvieratách. Silne súhlasili s tvrdením, že jeho použitie by nemalo byť v rozpore s legislatívou a neodmietli by ich ako liek pre ich zviera, ak by im to odporučil veterinár. Účastníci sa zhodli, že kanabinoidy sú efektívnou liečbou a sú vhodnejšie ako prírodné liečivo oproti syntetickým

 

Postoj voči kanabinoidom

Otázka M ± SD Min. Max.
Kanabinody sú efektívna medicína na liečbu viacerých chorôb psov a mačiek. 3,86 ± 0,88 1 5
Používanie kanabinoidov by nemalo porušovať zákon ak sa nimi liečia psy a mačky. 4,45 ± 0,84 1 5
Kanabinoidy sú prírodné liečivá a ako také sú viac vhodné na liečbu psov a mačiek ako syntetické lieky. 3,62 ± 1,23 1 5
Kanabinoidy sú iba momentálne populárne na liečbu psov a mačiek.* 4,10 ± 1,04 1 5
Neexistuje dosť vedeckých dôkazov podpodujúcich účinnosť kanabinoidov pri liečbe psov a mačiek, aby sme im mohli dôverovať.* 3,45 ± 1,13 1 5
Odporučil/-a by som použitie CBD mojim priateľom na liečenie ich zvierat. 3,78 ± 1,09 1 5
Kanabinoidy môžu spôsobiť viac škody ako úžitku.* 4,07 ± 1,02 1 5
Odmietol/-la by som kanabinoidy ako liek pre moje zviera, aj keby mi bolo ich použitie odporučené veterinárom.* 4,66 ± 0,72 1 5
* Negatívna otázka. Jej výsledky boli prevrátené v analýze.
M = medián, SD = štandardná odchýlka, 1 = silne nesúhlasím, 5 = silne súhlasím
Tabuľka č.2: Postoj voči kanabinoidom

 

Zaujímavé zistenie bolo, že pozitívny postoj a predošlá skúsenosť majiteľov s kanabinoidmi boli významnými predikčnými faktormi pre použitie CBD na zvieratách ale postmoderné zdravotné hodnoty ako osobná zodpovednosť, odmietanie autorít, holistický prístup k zdraviu a prírodné liečivá nie.

 

Vzťah medzi vlastnou skúsenosťou majiteľov a použitím kanabinoidov na zvieratách

Osobné použitie
NIE ÁNO SPOLU
Použitie kanabinoidov na zvieratách NIE 186 (79%) 65 (38%) 251 (62%)
ÁNO 50 (21%) 107 (62%) 157 (38%)
SPOLU 236 (58%) 172 (42%) 408 (100%)

Tabuľka č. 3: Vzťah medzi vlastnou skúsenosťou majiteľov a použitím kanabinoidov na zvieratách

Majitelia mali sklon robiť to, čo považovali za to najlepšie pre ich zviera na základe ich vlastnej skúsenosti. Ak sami mali pozitívnu skúsenosť, boli viac náchylnejší použiť CBD aj u svojich miláčikov. Najvýznamnejší predikčný faktor pre prvé aj opätovné použitie CBD bol pozitívny vzťah ku kanabinoidom, čo vysvetľovalo takmer polovicu rozptylu pri majiteľovom zámere použiť a znovu použiť CBD.

 

Demografické ukazovatele ako vek, vzdelanie, príjem, ani zdravie neboli významnými predikčnými faktormi v tejto štúdii.

 

Záver štúdie

Demografické ukazovatele ani postmoderné zdravotné hodnoty sa nepreukázali byť významným predikčným faktorom pre majiteľov v použití CBD na ich psoch a mačkách. Jedinými významnými faktormi boli ich postoj a pozitívna skúsenosť s CBD. 

Dostatočné zákony a regulácia by mali zabezpečiť, aby bola psom a mačkám predpisovaná iba vysoko kvalitná terapia.

  

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Tomsič, K. et al.: Slovenian Pet Owners' Experience, Attitudes, and Predictors Regarding Cannabinoid Use in Dogs and Cats. Frontiers in veterinary science vol. 8 796673. 2021. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8767012/

 

Čítať článok
CBD pre psy a mačky – bezpečnosť
CBD pre psy a mačky – bezpečnosť

 

O účinkoch a základne o bezpečnosti Cannabidiolu (CBD) u psov aj mačiek sme písali v predošlom článku. Teraz sa opäť vrátime k štúdii zo septembra 2022, ktorá načrtla oblasti výskumu bezpečnosti CBD u psov [aj mačiek] a premenné faktory bezpečnosti si rozvinieme viac.

 

Táto randomizovaná, placebom kontrolovaná a zaslepená štúdia[1] si dala dva ciele:

1, zistiť toleranciu orálne podanej jednej dennej dávky broad-spectrum CBD extraktu na úrovni 4 mg/ kg telesnej hmotnosti počas šiestich mesiacov u zdravých psov.

2, zmerať úroveň CBD v pôstnej plazme, moči a stolici počas rovnakého obdobia.

 

Broad-spectrum destilát sa potvrdil, ako dobre tolerovaný zdravými psami a štúdiou sa rozšírili dáta k určeniu hladiny bez pozorovaného negatívneho účinku (NOAEL).  Táto štúdia bola vykonaná na zdravých dospelých psoch, v kontrolovanom prostredí a navrhnutá na minimalizáciu rizík spojených s užívaním iných liekov.

 

V skúmaní hraníc bezpečnosti CBD u psov a mačiek všeobecne treba brať v úvahu:

1, samotné zloženie CBD produktu: zloženie kanabinoidovterpénov v destilátoch ovplyvňujú faktory ako kultivar, teplota prostredia aj samotný extrakčný proces. Izolát CBD sa zatiaľ považuje za najbezpečnejší.

 

2, je možné vzájomné pôsobenie CBD s inými veterinárnymi liekmi (ako pri grapefruitovom upozornení u ľudí) alebo aj samotná choroba môže ovplyvňovať znášanie CBD.

 

3, úroveň poškodenia pečene sa meria cez pečeňové markery ako alkalická fosfatáza (ALP). Viaceré krátkodobé štúdie (Gamble et. al, 2018; Vaughn et. al, 2020; Vaughn et. al, 2021) upozornili na zvýšenú hladinu ALP v pečeni počas užívania CBD. Bradley, S. et al. prišiel v r. 2022 v dlhodobej štúdii k záveru, že okrem toho, že sa úroveň ALP po skončení užívania CBD vráti do normálu, nebolo pozorované zvýšenie  ALP klinicky relevantné ako biomarker pre zdravie pečene.

 

4, úroveň vstrebávania CBD a jeho metabolizmu závisí od jedinca aj plemena. Je treba viac genetického aj metabolomického výskumu na zistenie príčiny rozdielov medzi plemenami. Hoci úroveň CBD v plazme bola vyššia u vačích plemien (labradorský retríver), najväčší nameraný rozdiel oproti najnižšej úrovni CBD v plazme malých plemien (norfolskí teriér) bol 200 ng/ml po 18 týždňoch.

 

Mačky

V roku 2019[2] sa ôsmim zdravým mačkám s priemernou váhou 4,2 kg sa podával rybí tuk s fytokomplexom (mix CBD : CBDA v pomere 50 : 50) v miere 2 mg/ kg dvakrát denne počas 84 dní. Zistilo sa, že:

a, pri rybom tuku ako nosiči je treba oveľa vyšších dávok CBD, ako pri rastlinných tukoch

b, niektoré mačky vykazovali nežiadúce účinky, ale keďže chýbala kontrolná skupina, nevie sa, či to bolo z rybieho tuku alebo CBD

c, zdá sa, že CBD je relatívne bezpečné u zdravých psov a mačkách

d, psy absorbujú CBD lepšie ako mačky

e, je treba ďalej sledovať hodnoty pečeňových enzýmov pri užívaní CBD obzvlášť pri užívaní s inými liekmi, ktoré sú metabolizované cytochrómom P450

 

Prvá mačacia štúdia, ktorá skúmala bezpečnosť a toleranciu CBD, THC a ich kombináciu u mačiek v kontrolovanom prostredí je z roku 2021.[3] Orálne sa podalo 11 dávok posteným mačkám v rozostupoch troch dní, pričom každá dávka bola silnejšia ako predchádzajúca. Čisté THC alebo zmiešané s CBD viedlo o.i. k letargii, ataxii, hypotermii. Najmenej nežiadúcich účinkov, mal CBD extrakt (so stopovým množstvom CBDA, CBC a nedetekovateľným množstvom terpénov) do 30,5 mg CBD/ kg v MCT oleji.

 

Farmakokinetiku a znášanie CBD po jednej dávke skúmala štúdia z r. 2022, ktorá ôsmim mačkám postupne pridávala v rozmedzí dvoch týždňov stále väčšiu dávku CBD v slnečnicovom oleji. Prišla k záveru, že v tejto skupine mačiek (plemená nie sú známe) bola dávka do 80 mg/ kg dobre tolerovaná a polčas koncentrácie naznačuje, že podávanie CBD raz až dva-krát denne je vhodné pre budúci výskum liečebného potenciálu CBD u mačiek.[4] Toto je však extrém. Výskum prebiehal v kontrolovanom prostredí. Pri komerčných CBD produktoch je odporúčaná denná dávka CBD na úrovni iba 1 mg/ kg.

 

Na záver

Ak máte produkt, ktorý bol registrovaný na Ústave štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, máte istotu, že museli byť otestované vzorky na overenie zloženia, klinické štúdie potvrdzujúce účinky a dokázaný spôsob správnej výroby. Aspoň tak máte istou, že držíte produkt, ktorý spĺňa bezpečnostné kritériá.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Bradley, S. et al.: Long-term daily feeding of cannabidiol is well-tolerated by healthy dogs. Frontiers in veterinary science vol. 9 977457. 21 Sep. 2022. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9533147/

[2] Deabold, K.A. et al.: Single-Dose Pharmacokinetics and Preliminary Safety Assessment with Use of CBD-Rich Hemp Nutraceutical in Healthy Dogs and Cats. Animals : an open access journal from MDPI vol. 9,10 832. 19 Oct. 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6826847/

[3] Kulpa, J.E. et al.: Safety and tolerability of escalating cannabinoid doses in healthy cats. Journal of feline medicine and surgery vol. 23,12 (2021): 1162-1175: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8637357/

[4] Rozental, A.J. et al.: Pharmacokinetics of escalating single-dose administration of cannabidiol to cats. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics vol. 46,1 (2023): 25-33. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10092881/

 

Čítať článok
CBD pre psy a mačky – účinky
CBD pre psy a mačky – účinky

 

Komerčný produkt Cannabidiol (CBD) pre psy a mačky musí špecifický a nie je to žiaden marketing. Zvieratá by nemali užívať CBD určené pre ľudí, pretože ono môže obsahovať prídavné látky, ako príchute, ktoré nie sú pre zvieratá vhodné. Tráviaca sústava psov, tobôž mačiek, nemusí dobre prijať ani všetky látky obsiahnuté v samotnom konopnom extrakte, preto je ideálny izolát CBD.

 

Ďalším hlavným rozdielom používania CBD oproti človeku je dávkovanie. Dávkovanie CBD pre psov či mačky sa musí prispôsobiť ich veľkosti a hmotnosti, a to môže byť rôzne pre rôzne plemená.

 

Účinky

Ako ľudia, tak všetky stavovce a teda aj psy a mačky majú tzv. endo-kanabinoidný systém (EKS), ktorý sa skladá z receptorov (najmä CB1 a CB2) a molekúl, čo sa vedia viazať na tieto receptory a pôsobiť na ne. Týmto pôsobením sa organizmus udržiava vo vyrovnanom stave navzdory vonkajším vplyvom. EKS ovplyvňuje kardiovaskulárny a imunitný systém, chráni nervy, reguluje vnútornú sekréciu a tiež fyziologické procesy ako bolesť, pohyb, trávenie, emócie...

 

Ortológne gény pre kanabinoidné receptory CB1 a CB2 boli identifikované už pri hlístach, čo naznačuje, že sa kanabinoidné receptory začali vyvíjať pred 600 mil. rokov.[1] Molekuly, ktoré sa viažu na tieto receptory sú buď telu vlastné - endogénne, preto „endo“ kanabinoidy, alebo sú rastlinného pôvodu, preto „fyto“ kanabinody. Iba jednej jedinej rastline na svete sa podarilo evolúciou vytvoriť a úspešne napodobniť endogénne živočíšne kanabinoidy. Je to rastlina konopa, lat. Cannabis, pred 34 mil. rokov.[2]

 

Dá sa predpokladať, že účinky CBD sú preto pri psoch a mačkách veľmi podobné tým u ľudí. Napríklad, CBD pre psov sa často používa na zmiernenie agresivity alebo nepokoja, zápalových stavov a na zlepšenie mobility vo vyššom veku.

 

Agresivita

Jedna anglická štúdia[3] si dala za cieľ skúmať vplyv CBD na správanie psov v útulku. Vzorka obsahovala 24 psov rozdelených do dvoch skupín: polovica bola v liečebnej skupine, polovica v kontrolnej skupine.  Počas 45 dní každý deň sa liečebnej skupine podávalo 5% CBD titrované v olivovom olej, kontrolná skupina dostala čistý olivový olej. Ukázalo sa, že CBD môže znižovať agresívne správanie psov. Autori pripomínajú, že je treba zväčšiť vzorku psov a kombinovať podávanie CBD s behaviorálnou terapiou.

 

Stres

Najčastejším dôvodom podávania CBD svojim miláčikom je kvôli strachu z petárd a ohňostrojov počas Silvestra, pre nepokoj pri ceste autom alebo akejkoľvek podráždenosti. CBD pomáha majiteľom nechať psíka samého pri tzv. úzkosti z odlúčenia.

 

Ďalšia štúdia[4] sa pozrela na dve špecifické situácie: cestu autom a úzkosť z odlúčenia. Štúdie sa zúčastnilo 20 psíkov z troch rás (labradorský retríver, bígl, norfolský teriér). Všetky psy žili v útulku.

 

Výsledky zo štúdie ukazujú, že jediná dávka 4 mg/kg CBD dve hodiny pred vystavením týmto situáciám zmierňuje niektoré indikátory akútneho stresu, čo môže zlepšovať ich duševnú pohodu.

 

Autori rovnako tak pripomínajú, že je treba ďalšieho výskumu, aby sme lepšie rozumeli efektom CBD pri iných dávkach, formuláciách a či kumulatívne podávanie zlepšuje účinok. Iba tri plemená boli zahrnuté, všetky zdravé a žijúce v súrodom prostredí. Dávky nad 4 mg/ kg CBD spôsobili mierne vedľajšie účinky.

 

Epilepsia

Nedávna krížovo zaslepená [cross-over blinded] klinická štúdia[5] sledovala 2 ciele:

1, určiť, či extrakt z konopy bohatý na CBD/ CBDA[i] ako produkt určený môže pomôcť pri epileptických záchvatoch u psov, ktorý nie úplne reagujú na klasickú liečbu;

2, zaznamenať nepriaznivé účinky cez majiteľove pozorovanie, fyzickú prehliadku a krvné hodnoty.

 

Sledovanie trvalo 3 mesiac a zahrnulo sa 14 psov rôznych plemien (6 zmiešaných, 2 labradorské retrívre, 2 labradoodly, 1 sibírsky husky, 1 čivava, 1 zlatý retríver, 1 nemecký ovčiak).

 

Výsledky naznačujú, že existuje skupina psov, ktoré dobre reagujú na konopný extrakt bohatý na CBD/ CBDA určený na liečbu epilepsie. Tým, že psy dostávali aj klasickú liečbu, nedajú sa účinky pripísať iba CBD/ CBDA. Priemerný počet záchvatov klesol z 8 za 3mes. na 5 za 3 mes.

 

Štúdia tiež ukázala, že je dobré venovať sa téme izolát vs konopný extrakt, keďže naproti izolátu, kedy sa v iných štúdiách podávalo 25 mg CBD izolátu/ kg v tejto stačilo 6 mg CBD extraktu/ kg. Čo sa týka druhého cieľa, a to nežiadúcich účinkov, štúdia celkovo zhrnula, že tie sú porovnateľné s tými pozorovanými v ľudských štúdiách a teda sú to: zvýšená chuť do jedla (čo sa pri iných diagnózach uvádza ako pozitívny účinok), letargia/ ospalosť, zhoršená pohybová koordinácia. Treba pripomenúť, že skúmala nežiadúce účinky pri konopnom extrakte, nie izoláte.

 

Artritída

Artritída je skupina diagnóz, pri ktorých dochádza k zápalovému poškodeniu kĺbov.

 

Tu CBD uplatňuje svoje protizápalové vlastnosti v mnohých experimentoch. Experimentálne výsledky sa dali interpretovať  v randomizovaných dvojitozaslepených placebom kontrolovaných skúškach psej osteoartrózy. Podávala sa vysoká dávka CBD izolátu v kapsuly spolu s tukom. Oproti nízkej dávke alebo placebu zaznamenala významné zvýšenie kvality života, ako zhodnotené podľa majiteľa aj veterinára.[6]

 

Bolesť

Podľa prehľadu vyše 115 štúdii, venovaným bolesti u spoločenských zvierat má CBD (aj iné kanabinoidy cez ich vplyv na centrálnu aj periférnu nervovú sústavu) analgetický (bolesť utišujúci) potenciál čo sa týka chronickej bolesti, aj keď je to závislé na výške dávky.[7]

 

Bezpečnosť

K bezpečnosti dlhodobého denného užívania CBD u psov sme si vybrali najnovšiu takú štúdiu z roku 2022.[8] Zahrnutých bolo 40 psov (17 retríverov, 8 bíglov, 15 norfolských teriérov). Podával sa broad-spectrum CBD extrakt [tj. bez THC]. Sledovala dva ciele:

1, určiť, či je dávka 4 mg/ kg denne perorálne dobre tolerovaná zdravými psami počas šiestich mesiacov;

2, ohodnotiť pôstnu plazmu, koncentrácie CBD v moči a stolici.

 

Uzáver štúdie je, že broad-spectrum CBD extrakt je psami dobre tolerovaný. Viaceré faktory ovplyvňujú zloženie kanabinoidov a terpénov v destilátoch (kultivar, teplota prostredia, extrakčný proces). Táto štúdia bola vykonaná na zdravých dospelých psoch, v kontrolovanom prostredí a navrhnutá na minimalizáciu rizík spojených s užívaním iných liekov.

 

Mačky

V roku 2019[9] sa ôsmim zdravým mačkám s priemernou váhou 4,2 kg sa podával rybí tuk s fytokomplexom (mix CBD:CBDA v pomere 50:50) v miere 2 mg/ kg dvakrát denne počas 84 dní. Zistilo sa, že:

a, pri rybom tuku ako nosiči je treba oveľa vyšších dávok CBD, ako pri rastlinných tukoch

b, niektoré mačky vykazovali nežiadúce účinky, ale keďže chýbala kontrolná skupina, nevie sa, či to bolo z rybieho tuku alebo CBD

c, zdá sa, že CBD je relatívne bezpečné u zdravých psov a mačkách

d, psy absorbujú CBD lepšie ako mačky

e, je treba ďalej sledovať hodnoty pečeňových enzýmov pri užívaní CBD obzvlášť pri užívaní s inými liekmi, ktoré sú metabolizované cytochrómom P450

 

Prvá mačacia štúdia, ktorá skúmala bezpečnosť a toleranciu CBD, THC a ich kombináciu u mačiek v kontrolovanom prostredí je z roku 2021.[10] Orálne sa podalo 11 dávok posteným mačkám v rozostupoch troch dní, pričom každá dávka bola silnejšia ako predchádzajúca. Čisté THC alebo zmiešané s CBD viedlo o.i. k letargii, ataxii, hypotermii. Najmenej nežiadúcich účinkov, mal CBD extrakt (so stopovým množstvom CBDA, CBC a nedetekovateľným množstvom terpénov)  do 30,5 mg CBD/ kg v MCT oleji.

 

Na záver

Ak máte produkt, ktorý bol registrovaný na Ústave štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, máte istotu, že museli byť otestované vzorky na overenie zloženia, klinické štúdie potvrdzujúce účinky a dokázaný spôsob správnej výroby. Aspoň tak máte istou, že držíte produkt, ktorý spĺňa bezpečnostné kritériá.

 

A okrem štúdii o vplyve CBD na psíky a mačičky, vás môže zaujať aj výskum so slovenským podpisom o vplyve CBD na včeličky. 😊

  

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

 

[1] McPartland J.M. et al.: Evolutionary origins of the endocannabinoid system. Gene. 2006;370:64-74. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378111905007067?via%3Dihub

[2] McPartland J.M. et al.: The evolution of Cannabis and coevolution with the cannabinoid receptor—a hypothesis. The Medicinal Uses of Cannabis and Cannabinoids. London, UK: Pharmaceutical Press;2004 : 71-102. URL: https://www.researchgate.net/publication/247363476_The_Medicinal_Uses_of_Cannabis_and_Cannabinoids

[3] Corsetti, S. et al.: Cannabis sativa L. may reduce aggressive behaviour towards humans in shelter dogs. Sci Rep 11, 2773 (2021). URL: https://www.nature.com/articles/s41598-021-82439-2

[4] Hunt, A.B.G. et al.: A single dose of cannabidiol (CBD) positively influences measures of stress in dogs during separation and car travel.” Frontiers in veterinary science vol. 10 1112604. 22 Feb. 2023. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9992179/

[5] Garcia, G.A. et al.: Safety and efficacy of cannabidiol-cannabidiolic acid rich hemp extract in the treatment of refractory epileptic seizures in dogs. Frontiers in veterinary science vol. 9 939966. 29 Jul. 2022. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9372618/

[6] Verrico, C.D. et al.: A randomized, double-blind, placebo-controlled study of daily cannabidiol for the treatment of canine osteoarthritis pain. Pain vol. 161,9 (2020): 2191-2202. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7584779/

[7] Miranda-Cortés, A. et al.: The role of cannabinoids in pain modulation in companion animals. Frontiers in veterinary science vol. 9 1050884, 2023. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9848446/

[8] Bradley, S. et al.: Long-term daily feeding of cannabidiol is well-tolerated by healthy dogs. Frontiers in veterinary science vol. 9 977457. 21 Sep. 2022. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9533147/

[9] Deabold, K.A. et al.: Single-Dose Pharmacokinetics and Preliminary Safety Assessment with Use of CBD-Rich Hemp Nutraceutical in Healthy Dogs and Cats. Animals : an open access journal from MDPI vol. 9,10 832. 19 Oct. 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6826847/

[10] Kulpa, J.E. et al.: Safety and tolerability of escalating cannabinoid doses in healthy cats. Journal of feline medicine and surgery vol. 23,12 (2021): 1162-1175: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8637357/

 

[i] CBDA = Cannabidiolic acid/ Kyselina kanabidiolová = kyselinový predchodca (tzv. prekurzor) CBD.

Čítať článok
Polosyntetické kanabinoidy: HHC, delta-8 THC, THC-O
Polosyntetické kanabinoidy: HHC, delta-8 THC, THC-O

 

Polosyntetické kanabinoidy sú k rastlinným fyto-kanabinoidom takmer identické. V porovnaní so syntetickými kanabinoidmi sa dokážu veľmi ľahko „vyrobiť“ konvertovaním dostupného Cannabidiolu (CBD), či ostatných stopových kanabinoidov v kvete priemyselnej konopy.

 

Z predajného hľadiska z toho plynie jedna výhoda: môžete vyrobiť kanabinoid s vlastnosťami psychoaktívneho Tetrahydrocannabinolu (THC), avšak bez ilegálneho statusu, keďže legislatíva sa nestíha upravovať o nové chemické zlúčeniny.

 

V Európe sa takto medzi mladými teší veľkej popularite Hexahydrocannabinol (HHC). Všakovaké HHC produkty sa predávajú ako legálna alternatíva k THC. Ďalšie sú napríklad CB9 alebo H4-CBD (či len H4CBD), ktoré navyše menom mätie zákazníkov hľadajúcich klasické CBD. 

 

Ako sme už informovali, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) podľa tlačovej správy z Decembra 2022, bude spolu s partnermi „podrobne sledovať tento rozvíjajúci sa trh, aby zvýšili pripravenosť na národných aj EÚ úrovni.“[1]

 

Fakt, že sa psychoaktívne polosyntetické kanabinoidy dokážu ľahko pripraviť z kvetu obyčajnej priemyselnej konopy je hrozba pre rozvoj trhu s CBD. Veľa úsilia stálo presvedčiť regulátorov, aby povolili kvet priemyselnej konopy ako surovinu pri výrobe CBD, keďže nemá žiadne omamné účinky. Tento fakt prihráva skôr strane argumentujúcej obmedzeniu CBD produktov ako takých.

 

V USA je príbeh podobný a ilustruje tenkú líniu medzi stopovými prirodzenými fyto-kanabinoidmi a už umelo vytvorenými polosyntetickými imitáciami.

 

Delta-8 Tetrahydrocannabinol je prirodzene sa vyskytujúci fyto-kanabinoid. Hoci má účinky podobné ako delta-9 Tetrahydrocannabinol, známy ako Tetrahydrocannabilol (THC), jeho množstvo v rastline je minimálne. Je však vstupnou surovinou pre Tetrahydrocannabinolacetát, syntetický kanabinoid známy ako THC-O. THC-O je trikrát silnejší ako THC.[2] Mnohí proponenti THC-O tvrdili, že ako derivát D8-THC spadá pod zákon (tzv. Farm Bill z roku 2018) povoľujúci konopné produkty s nízkou koncentráciou THC (< 3%, priemyselné účely) a a ich deriváty.

 

Tomu je však koniec. 13.2.2023 americká DEA (U.S. Drug Enforcement Administration) oficiálne odpovedal na právnický dotaz, že delta-8 THC ani delta-9 THCO sú považované za ilegálne látky. Keďže môžu byť získané iba synteticky,[3] nespadajú pod definíciu priemyselnej konopy zo spomínaného zákona. Výnimku tvoria delta-8 THC produkty, pokiaľ sú získane prirodzene z rastliny.

 

Dostávame sa k zdravotnému hľadisku.

Podľa štúdie z roku 2021, 27 delta-8 THC produktov, ktoré skúmali, žiaden neuvádzal správne percento tohto izoméru. A čo je ešte horšie, našli v nich iné vedľajšie produkty a ťažké kovy. Americká FDA (U.S. Food and Drug Administration) hlásila 2 300 hlásení o otrave za obdobie od januára 2021 do februára 2022, kedy dva z troch prípadov si vyžiadali lekársku starostlivosť a jeden z desiatich prípadov dokonca intenzívnu starostlivosť. 40% prípadov boli deti a tínedžeri.[4]

 

Podobne, od októbra 2022 EÚ pridala HHC do systému včasného varovania.

 

A ako je to na Slovensku?

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch eviduje v skupine 1 (skrátka zakázané) aj HHC aj všetky izoméry THC a ich varianty:

  • 9-nor-9beta-hydroxyhexahydrokanabinol, chemicky 6,6-dimetyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo/c/chromen-1,9-diol
  • THC, chemicky tetrahydrokanabinoly, všetky stereoizoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index 6a(7), delta hor. index 7, delta hor. index 8, delta hor. index 10, delta hor. index 9(11) a ich stereochemické varianty

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: EMCDDA technical expert meeting on hexahydrocannabinol (HHC) and related cannabinoids. Správa, 2022. URL: https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/emcdda-technical-expert-meeting-hexahydrocannabinol-hhc-and-related-cannabinoids_en

[2] Murray, E.: The Risks Involved With Using THC-O. Addiction Center, blog. 2022. URL: https://www.addictioncenter.com/community/risks-thc-o/

[3] Boos, T.L., U. S. Department of Justice Drug Enforcement Administration: Response to Letter. 13.2.2023. URL: https://www.documentcloud.org/documents/23608864-dea-thco-response-to-kight?responsive=1&title=1

[4] Arnold, M.: Synthetic Pot: The Future of Delta 8 and Other THC Isomers. Cannabis 101, článok. 2023. URL: https://cannabis101.de/synthetic-pot-the-future-of-delta-8-and-other-thc-isomers/

Čítať článok
Syntetické kanabinoidy
Syntetické kanabinoidy

 

Syntetické kanabinody sú človekom umelo vytvorené kanabinoidy v laboratóriu. Nejedná sa teda o rastlinné fyto-kanabinoidy ani telom prirodzene vytvorené endo-kanabinoidy.

 

Opäť musíme začať pri endokanabinoidnom systéme. V skratke: endo-kanabinoidný systém (EKS) sa skladá z receptorov a molekúl, ktoré sa vedia viazať na tieto receptory a pôsobiť na ne. Týmto pôsobením sa náš organizmus udržiava vo vyrovnanom stave navzdory vonkajším vplyvom. EKS ovplyvňuje kardiovaskulárny a imunitný systém, chráni nervy, reguluje vnútornú sekréciu a tiež fyziologické procesy ako bolesť, pohyb, trávenie, zdravie kože, emócie...

 

Kanabinoidy sú spomínané molekuly, ktoré majú schopnosť viazať sa na kanabinoidné receptory v našom tele, a tak ovplyvňovať náš EKS. Naše telo si vie samo vytvárať vlastné kanabinoidy - vtedy ich voláme „endo-kanabinoidy“.

 

Do tela však vieme dostať kanabinoidy aj z vonku: z rastlín. Vtedy ich voláme „fyto-kanabinoidy“ (z gréckeho „fyto“, čiže rastlinný). Fyto-kanabinoidy sú biologicky syntetizované fenolové terpény. Jediná rastlina zo všetkých na svete, ktorá ich vie biosyntetizovať je konopa.

 

Dva najznámejšie endokanabinoidy sú arachidonyletanolamid (AEA) a 2-arachidonylglycerol (2-AG). Ako už vieme, telo ich pomocou enzýmov vylučuje podľa potrebných účinkov.

 

Hneď ako boli „objavené“ (izolované) fytokanabinoidy v 60-tych rokoch 20-teho storočia, ich vedeli aj syntetizovať (umelo vytvoriť) pre farmakologické a klinické účely. V tých časoch sa vedci zaujímali o delta-9 THC a CBD. Až v náväznosti na výskum ich účinkov vedci objavili endokanabinoidný sýstém (CB1a CB2 receptory) a identifikovali prvé dva endokanabinoidy AEA a 2-AG. Endokanabinoid AEA pomenovali Anandamid, kde Anand znamená v Sanskrite blaho/ šťastie.[1]

 

Syntetické kanabinoidy sú čo do chemickej štruktúry veľmi rôznorodé a odlišné od fyto-kanabinoidov. Vyvinuté boli ako ligandy so špecifickým účinkom (agonista/ anatagonista) na cielený receptor. V laboratóriách pomáhajú odkrývať farmakologické aspekty celého endokanabinoidného systému. Komplexný prehľad poskytuje publikácia maďarských autorov dostupná tu. Pre účely tohto článku pre lepšiu predstavu sme pripravili nasledujúcu tabuľku s príkladmi názvov a účinkov rôznych kanabinoidov z každej skupiny.

 

Skupina

Názov

Pôsobenie

Fyto-kanabinoidy

delta 9-tetrahydrocannabinol (THC)

CB1 ≈ CB2 agonista

Cannabidiol (CBD)

Žiadna aktivita na CB1, CB2

Antagonizmus na non-CBD1 a non-CB2

Modulácia alfa1-adrenoreceptora

Inhibícia AEA absorpcie a metabolizmu

Endo-kanabinoidy

Anandamid (AEA)

CB1 >> CB2 agonista

TRPV1 agonista

2-arachidonylglycerol (2-AG)

CB1 ≈ CB2 agonista

Syntetické kanabinoidy

(-) 2 HU-210

CB1 ≈ CB2 agonista

Nabilone

CB1 ≈ CB2 agonista

WIN 55,212-2

CB1 ≈ CB2 agonista

(-) CP55940

CB1 ≈ CB2 agonista

Tabuľka č.1.: Názvy a farmakologická aktivita vybraných kanabinoidov.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2241751/ 

 

Syntetický kanabinoid Nabilone je už schválený americkým úradom pre potraviny a liečivá (U.S. Food and Drug Administration, FDA) na kontrolu nevoľnosti pre pacientov s rakovinou, ktorí podstupujú chemoterapiu a tiež na zvýšenie chuti do jedla u pacientov s AIDS.[2]

 

Ako už býva zvykom, niektoré syntetické kanabinoidy „unikli“ z laboratórií na ulicu. V roku 2016 spôsobil takýto syntetický kanabinoid v New York City intoxikáciu 33 osôb, čo sa v médiách označovalo ako „Zombie apokalypsa“ pre účinky, ktoré v týchto osobách vyvolal. Išlo syntetický kanabinoid metyl-(2S)-2-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3-metylbutanoát známy ako AMB-FUBINACA a v tomto prípade predávaný pod úderným komerčným názvom „AK-47 24 Karat Gold“.[3] AMB-FUBINACA bol vyvinutý laboratóriách známej farmaceutickej spoločnosti Pfizer a je príklad novej skupiny ultra potentných syntetických kanabinoidov, ktoré znamenajú vysoké zdravotné riziko v šedej ekonomike.

 

V mnohých európskych krajinách sa predávajú rôzne „rastlinné zmesi“ na fajčenie pod zastrešujúcim názvom „Spice“ (po anglicky korenie). Ich riziko spočíva v sile a vďaka internetu aj dostupnosti. Navyše bežné drogové testy ich nevedia zachytiť.[4] 

 

Legislatíva sa nestíha aktualizovať o nové chemické zlúčeniny, a tak sa na trh dostávajú nové výrobky, ktoré sa zatiaľ tešia legálnemu statusu. Momentálne je v USA v kurze Tetrahydrocannabinolacetát (známy THC-O) a v Európe Hexaydrocannabinol (HHC), čo sú polo-syntetické kanabinoidy, o ktorých si ešte napíšeme. Zatiaľ len rýchla správa: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) už začalo sledovať HCC a výsledok z tlačovej správy, ktorú vydali v Decembri 2022, je, že centrum a jeho partneri „budú podrobne sledovať tento rozvíjajúci sa trh, aby zvýšili pripravenosť na národných aj celoeurópskej úrovni.“[5]

 

Syntetické kanabnoidy predstavujú v medicíne v izolovaných podmienkach pozitívny prísľub. Naopak v komerčnej sfére v nekontrolovaných podmienkach predstavujú nepoznané riziko.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Mechoulam, R.: Cannabis – the Israeli perspective. Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology, vol. 27, no. 3, 2016, pp. 181-187. URL: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jbcpp-2015-0091/html

[2] Hall, W. et al.: Cannabinoids and cancer: causation, remediation, and palliation. Lancet Oncol. 2005;6:35–42. URL: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(04)01711-5/fulltext

[3] Axel, J.A. et. al.: “Zombie” Outbreak Caused by the Synthetic Cannabinoid AMB-FUBINACA in New York. New England Journal of Medicine. 2017; 376:235-242. URL: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1610300

[4] Auwärter, V.: ‘Spice’ and other herbal blends: harmless incense or cannabinoid designer drugs? Journal of Mass Spectometry. 2009, Vol. 4-5. p. 832-837. URL: https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jms.1558

[5] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: EMCDDA technical expert meeting on hexahydrocannabinol (HHC) and related cannabinoids. Správa, 2022. URL: https://www.emcdda.europa.eu/news/2022/emcdda-technical-expert-meeting-hexahydrocannabinol-hhc-and-related-cannabinoids_en

Čítať článok
Cannabichromene (CBC) – účinky a regulácia
Cannabichromene (CBC) – účinky a regulácia

 

Fyto-kanabinoid, na ktorý si v tomto článku posvietime je Cannabichromene (CBC). Ako hlavné fytokanabinoidy (z angl. major cannabinoids) sa označujú Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD) a Cannabigerol (CBG), ale stále viac zdrojov označuje popri Cannabinole (CBN) práve aj Cannabichromene (CBC) ako posledný z piatich hlavných fytokanabinoidov.

 

Dôvod prečo sa THC, CBD a CBG označujú ako hlavné je ten, že ich najdlhšie a najlepšie poznáme. Kanabichromén (CBC) nepoznáme tak dobre, no poznáme ho približne rovnako dlho – všetky spomenuté kanabinoidy boli objavené v 60-tych rokoch 20. stor. Navyše, všetky majú spoločného kyselinového predchodcu (z angl. precursor) vo forme CBGA.

 

Čo do objemu sa CBC v konope vyskytuje prirodzene vo veľmi malej miere, a to medzi 0,05 až 0,3% w/w.[1] Najviac sa CBC produkuje začiatkom životného cyklu rastliny. Modernou technológiou extrakcie nezrelých listov vybratých chemotypov sa dá získať preparát bohatý na CBC.[2]

 

Účinky CBC

Kanabichroménu sa pripisujú rôzne vlastnosti ako fungicídne/ antibiotické,[3] protizápalové,[4] analgetické,[5] či dokonca antidepresívne,[6] ale donedávna všetky experimenty skúmali tieto účinky na zvieratách.

 

Na svete je už však prvá klinická randomizovaná dvojito zaslepená placebo kontrolovaná štúdia vo fáze 1 – skúmajúca bezpečnosť a toleranciu CBC u človeka.[7] Účastníci boli rozdelení do rôznych skupín s rôznou koncentráciou. Podával sa komerčný produkt na perorálne použitie s predajnou koncentráciou 20 mg/mL CBD; 0,9 mg/mL THC; 1,1 mg/mL CBC a celkovým obsahom terpénov < 0.05%.  Výsledkom je, že CBC je dobre tolerované do výšky dennej dávky 26,4 mg, čo však podľa predklinických štúdií nie je účinné množstvo. Štúdia odporúča ďalej skúmať bezpečnosť a liečebný potenciál CBD pri jeho vyšších dávkach...

 

Podobne ako pri CBD, aj pri CBC je niečo iné diskusia odborníkov v dokazovaní účinkov CBC ako liečiva a iná diskusia o komerčnom CBC ako doplnku k životnému štýlu. Na Slovenku ešte nemáme produkty, ktoré by obsahovali výrazné množstvo CBC, ale to, čo je dnes dostupné len za veľkou mlákou, môže zajtra byť dostupné aj v trafike v Šaštíne, a preto je dobré vedieť.

 

Regulácia CBC

V EÚ rozlišuje regulácia použitie CBG na kozmetické použitie a použitie v potravinách:

 

Čo sa týka potravín a výživových doplnkov, CBC je vedené pod položkou „Cannabinoids“ (rovnako ako CBD) so statusom neschválenej novej potraviny, a teda pred uvedením na trh potrebuje bezpečnostné ohodnotenie podľa Novel Food regulácie.[8]

 

CBC nie je vôbec vedené v EU CosIng databáze pre kozmetické využitie.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Peters, E.N., MacNair, L., Mosesova, I. et al. Pharmacokinetics of cannabichromene in a medical cannabis product also containing cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabinol: a pilot study. Eur J Clin Pharmacol 78, 259–265 (2022). URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-021-03232-8

[2] Russo, E. B.: Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British journal of pharmacology vol. 163,7 (2011): 1344-64. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/

[3] Carlton, E. et al.: Biological Activity of Cannabichromene, its Homologs and Isomers. The Journal of Clinical Pharmacology vol. 21, 1: 283S-291S (1981). URL: https://accp1.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/j.1552-4604.1981.tb02606.x

[4] Tubaro, A. et al.: Comparative topical anti-inflammatory activity of cannabinoids and cannabivarins. Fitoterapia vol. 81, 7 (2010): 816-819. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0367326X10000870?via%3Dihub

[5] Davis, M.W. et al.: Neurobehavioral actions of cannabichromene and interactions with Δ9-tetrahydrocannabinol. General Pharmacology: The Vascular System vol. 14, 2 (1983): 247-252. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0306362383900046?via%3Dihub

[6] El-Alfy, Abir T et al.: Antidepressant-like effect of delta9-tetrahydrocannabinol and other cannabinoids isolated from Cannabis sativa L.” Pharmacology, biochemistry, and behavior vol. 95,4 (2010): 434-42. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2866040/

[7] Peters, E.N., MacNair, L., Mosesova, I. et al. Pharmacokinetics of cannabichromene in a medical cannabis product also containing cannabidiol and Δ9-tetrahydrocannabinol: a pilot study. Eur J Clin Pharmacol 78, 259–265 (2022). URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00228-021-03232-8

[8] European Commission, Novel food catalogue: Cannabinoids. URL: https://webgate.ec.europa.eu/fip/novel_food_catalogue/#

 

Čítať článok
Aj včely rady konopu
Aj včely rady konopu

 

Skupina vedcov na univerzite v poľskom Lubline si dala za cieľ skúmať zdravie včiel medonosných. Skúšali napríklad aj kofeín či kurkumín, no najlepšie udržateľné výsledky mal extrakt z priemyselnej konopy. Ten im predĺžil život zrejme vďaka zníženiu oxidatívneho stresu. Ako presne funguje Cannabidiol (CBD) na “dlhovekosť” včiel skúmali v najnovšej štúdii zo septembra 2022, ktorú im, mimochodom, redigovala slovenská profesorka Ing. Miroslava Kačániová, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

 

Zaujímavosťou je, že použili komerčný CBD extrakt, ktorý však zriedili so sirupom, vodou a glycerínom v rôznych pomeroch a do takýchto zmesi namočili bavlnené prúžky, ktoré potom umiestnili do úľov. Pôsobenie CBD sledovali analyzovaním hemolymfy (včelej krvičky). Skupina včiel, ktorej sa podávalo CBD so sladkým sirupom žila 35 dní, o 7 dní viac ako skupina včiel s CBD bez sirupu alebo kontrolnej skupiny bez akéhokoľvek CBD. Zistili, že “CBD extrakt sa môže osvedčiť ako dobrý doplnok a môže mať pozitívny účinok na imunitný systém včiel stimulovaním proteolytického systému a ostatných metabolických parametrov. [Oba spôsoby podávania CBD] sa dajú použiť.”[1]

 

V roku 2018 výskumníci z prestížnej Cornell University poukázali na to, že hoci sa konopa výsostne opeľuje vetrom, a tým pádom jej chýba nektár, je bohatá na peľ, ktorý priťahuje nie len včely, ale celý rad hmyzu. Robili zbery na rôznych lokáciách s rôznou diverzitou kvetov, ba aj odrôd priemyselnej konopy. Celkovo priemyselná konopa “priťahovala” 16 druhov včiel, pričom čím bola konopa vyššia, tým viac druhov včiel priťahovala. Ako uzavreli: “priemyselná konopa má potenciál poskytovať kritický zdroj výživy rozmanitému spoločenstvu včiel počas obdobia nedostatku kvetov.”[2] Podobne dopadla štúdia v roku 2019 z amerického Colorada, ktoré sa v období, keď kvitne konopa, vyznačuje núdzou o plodiny vhodné pre opeľovačov. V Colorade takto napočítali 23 druhov včiel (38% z celkového množstva to bola včela medonosná.)[3]

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Skowronek, P. et al.: CBD Supplementation Has a Positive Effect on the Activity of the Proteolytic System and Biochemical Markers of Honey Bees (Apis mellifera) in the Apiary, Animals 2022, 12(18), 2313. URL: https://www.mdpi.com/2076-2615/12/18/2313/htm

[2] Flicker, N.R. et al.: The Bee Community of Cannabis sativa and Corresponding Effects of Landscape Composition. Environmental Entomology, Vol. 49, Iss. 1, Feb2020, p. 197–202. URL: https://academic.oup.com/ee/article-abstract/49/1/197/5634339?redirectedFrom=fulltext

[3] O’Brian, C., Arathi, H.S.: Bee diversity and abundance on flowers of industrial hemp (Cannabis sativa L.). Biomass and Bioenergy, Vol. 122, 2019. p. 331-335. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0961953419300248

Čítať článok
CBD a alkohol
CBD a alkohol

 

Pamätáte si na naše grapefruitové upozornenie? Aj teraz pri ňom začneme. Cannabidiol (CBD) je do značnej miery metabolizované v pečeni enzýmami CYP450 (obzvlášť izoformami CYP3A4 a CYP2C19),[1] rovnako ako grapefruit. Preto všetky lieky s upozornením na grapefruit (áno, sú také) by sa isto ovplyvňovali aj s CBD. Nie len to; CBD je schopné potláčať aj ďalšie triedy enzýmov ako CYP2D6, CYP2C9, čo len rozširuje možné farmakologické ovplyvňovanie s inými liekmi.[2] To môže mať za následok zvýšenú koncentráciu CBD po dlhší čas, alebo práve naopak, jeho zníženú biodostupnosť.

 

Alkohol je silný toxín, ktorý je tiež metabolizovaný hlavne v pečeni. Primárne zapojené enzýmy sú aldehyddehydrogenáza (ALDH), alkoholdehydrogenáza (ADH), cytochróm P450 (CYP2E1) a kataláza.[3]

 

Pretože je alkohol v mnohých smeroch nebezpečný, nezdravý a s negatívnym vplyvom už pri malom množstve, najlepšie by bolo nepýtať sa túto otázku. Keďže to však zaujíma 99,99% obyvateľov (nad 18 rokov) v našej zemepisnej šírke, my sa tú otázku opýtame: Piť či nepiť s CBD?

 

Nebudeme hľadať odpovede na otázky vplyvu CBD na poruchy z užívania alkoholu, čiže na nadmerné množstvo pitia, motiváciu k pitiu, abstinenčné príznaky a relaps. Ide nám len o to zistiť, či má CBD vôbec nejaký vplyv na zmiernenie negatívnych účinkov alkoholu pri spoločenskom pití. Na západných trhoch sa objavujú nové hotové produkty ako napríklad vodka šmrncnuá s CBD (z angl. CBD infused vodka) no i v niektorých domácich podnikoch vám radi kvapnú CBD do ich kokteilu...

 

Motorika

Dve predklinické štúdie skúmali pôsobenie CBD s alkoholom na človeka už v roku 1979. (Belgrave et al., 1979; Consroe et al.,1979). Dokopy 25ti zdraví spoločenskí pijaci dostali sériu úloh pod vplyvom placeba / alkoholu / CBD / kombinácie CBD + alkoholu. Nasledoval rad meraní v zhruba do štyroch hodín od podania. Ukázalo sa, že CBD nemá žiaden vplyv na motorickú alebo psychomotorickú aktivitu a ani nezmenilo subjektívne účinky [alkoholu?].

 

Čo však tieto dve štúdie[4] spozorovali bolo, že keď sa podal 200 mg CBD súbežne s alkoholom, znížilo to úroveň alkohol v krvi. Keď bolo podaných 320 μg/kg (čo je pri 65 kg človeku 20,8 mg CBD) jednu hodinu pred požitím alkoholu, nemalo to žiaden významný efekt na úroveň alkoholu v krvi. Toto ukazuje, že načasovanie a dávka CBD ovplyvňujú farmakokinetiku CBD. Pre pripomenutie, maximálna odporúčané dávka voľnopredajného CBD je 20mg/ deň, čo je dávka podaná v druhom prípade – a ten nemal žiaden vplyv (hoci bol podaný hodinu skôr a nie súčasne).

 

Poškodenie pečene

Náhle aj chronické pitie alkoholu spôsobuje stukovatenie pečene, ktoré môže prerásť do hepatitídy (zápalu) alebo cirhózy. Vedci skúmali jej poškodenie na myšiach v prípade alkoholového „záťahu“ (z angl. binge drinking) a vplyve CBD na znížení jej poškodenia. Myšiam podávali 30% etanolový roztok 4g/ kg každých 12 hodín a 5 mg/ kg CBD intraperitoneálne 30 minút pred podaním alkoholu počas piatich dní. CBD významne chránilo pred poškodením pečene cez viaceré mechanizmy: znížením markerov (MAPK a JNK), znížením oxidatívneho stresu a zvýšením autofágie.[5] Treba pripomenúť, že pri 65 kg osobe by to znamenalo zhruba 5 poldeci a až 325 mg CBD každých 12 hodín...

 

Čo sa týka spomínaného enzýmu CYP2E1, ktorý sa podieľa na metabolizovaní pečene, táto istá štúdia vyvrátila, že by CBD ovplyvňoval jeho úroveň alebo katalytickú aktivitu.

 

Rovnako zaujímavé výsledky malo CBD aj pri zvýšení doby pitia na 11 dní.[6]

 

Poškodenie mozgu

Alkohol spôsobuje oxidatívny stres aj na nervové bunky, čo má za následok neurodegeneráciu (stratu funkcie až smrť bunky). Pre antioxidatívne vlastnosti CBD, sa vedci pozreli aj na jeho možné neuroprotektívne účinky v súvislosti s konzumáciou alkoholu.

 

V jednej štúdii boli potkany živené tak, aby sa udržiavala hladina alkoholu v krvi počas troch dní na úrovni 2 až 4 g/ liter (čo je u človeka smrteľná dávka). Potkany, ktorým sa podalo 40 mg/ kg CBD intraperitoneálne počas týchto dní súbežne s alkoholom mali poškodenie v istých častiach mozgovej kôry znížené o zhruba 60%.[7] Ako dávka alkoholu, tak aj dávka CBD a jeho podanie sú v tomto prípade nereplikovateľné v bežnom živote.

 

Čo je však sľubné do bežného ľudského života sú výsledky štúdie, ktorá skúmala neuroprotektívne účinky CBD podaného cez kožný gél – hoci zatiaľ len na potkanoch.[8] Zistilo sa, že stačí len 5% gélová formulácia, aby malo CBD rovnaký rozsah účinkov ako pri injekčnom podaní. Autori štúdie pripomínajú, že rôzne spôsoby podania CBD znamenajú rôznu biodostupnosť a farmakokinetický profil CBD. Dermálne gély totiž o.i. obchádzajú metabolizmus v pečeni. Na komerčné využitie ešte samozrejme treba ďalší výskum.

 

Takže čo sme zistili? Na základe vyššie uvedeného môžeme povedať, že voľnopredajné CBD užité pred / počas / po pití alkoholu nepomáha, ale ani neškodí... :)

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Jiang, R. et al.:Identification of cytochrome P450 enzymes responsible for metabolism of cannabidiol by human liver microsomes. Life Sci 2011;89(5-6):165-170. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21704641/

[2] Geffrey A.L. et al.: Drug–drug interaction between clobazam and cannabidiol in children with refractory epilepsy. Epilepsia. 2015;56(8):1246-1251. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26114620/

[3] Zakhari, S.: Overview: how is alcohol metabolized by the body?. Alcohol research & health: the journal of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism vol. 29,4 (2006): 245-54. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6527027/

[4] Nona C.N. et al.: Effects of cannabidiol on alcohol-related outcomes: A review of preclinical and human research. Experimental and clinical psychopharmacology vol. 27,4 (2019): 359-369. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31120285/

[5] Yang, L. et al.: Cannabidiol protects liver from binge alcohol-induced steatosis by mechanisms including inhibition of oxidative stress and increase in autophagy. Free radical biology & medicine vol. 68 (2014): 260-7. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112960/

[6] Wang, Y., Mukhopadhyay, P., Cao, Z. et al. Cannabidiol attenuates alcohol-induced liver steatosis, metabolic dysregulation, inflammation and neutrophil-mediated injury. Sci Rep 7, 12064 (2017). URL: https://www.nature.com/articles/s41598-017-10924-8

[7] Hamelink, C. et al.: Comparison of cannabidiol, antioxidants, and diuretics in reversing binge ethanol-induced neurotoxicity. The Journal of pharmacology and experimental therapeutics vol. 314,2 (2005): 780-8. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4183207/

[8] Liput, D.J. et al.: Transdermal delivery of cannabidiol attenuates binge alcohol-induced neurodegeneration in a rodent model of an alcohol use disorder. Pharmacology, biochemistry, and behavior vol. 111 (2013): 120-7. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4096899/

Čítať článok
Nové chemoptypy konopy?
Nové chemoptypy konopy?

 

Ak vás zaujíma kanabinoidný profil kopnopy, čiže jej chemické zloženie, potom by vám pojmy „chemotyp“ resp. „chemovar“ nemali ostať neznáme.

 

Konopa produkuje cez viac ako 500 rôznych látok. Z nich sa liečivý potenciál pripisuje fytokanabinoidom a terpénom. Zatiaľ bolo identifikovaných viac ako 200 rôznych terpénov a viac ako 150 rôznych fytokanabinoidov v rastlinách konopy.

 

Fytokanabinoidy sa klasifikujú do jedenástich podtried, na základe ich chemickej štruktúry. Podtriedy cannabigerol (CBG), Δ9-trans-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC), cannabidiol (CBD) a cannabichromén (CBC) sa považujú za hlavné prirodzené fytokanabinoidy. Ostatné podtriedy sú výsledkom rozkladu, buď priamo v rastline, alebo ako výsledok svetla, tepla a vplyvu kyslíka počas skladovania.[1]

 

„Chemoptyp alebo chemovar je chemicky odlišná entita v rastline alebo mikroorganizme s rozdielmi v zložení sekundárnych metabolitov [to sú práve terpény a fytokanabinoidy]. Drobné genetické a epigenetické zmeny s malým alebo žiadnym účinkom na morfológiu alebo anatómiu môžu spôsobiť veľké zmeny v chemickom fenotype.[2] Cheotypy sú najčastejšie definované podľa najviac obsiahnutej zložky.

 

Preto sa chemotypy konopy rozdeľujú do troch typov podľa obsahu fytokanabinoidov:[3]

Typ I: THC predominanté. Obsahuje viac ako 0,3% THC a menej ako 0,5% CBD.

Typ II: obsahujú aj THC aj CBD. Viac ako 0,3% THC, ale aj viac ako 0,5% CBD.

Typ III: CBD predominantné. Obsahuje menej ako 0,3% THC.

 

V severoamerických odrodách býva obsah kanabinoidov medzi 5 až 25%. Pre zaujímavosť, pri skúmaní 21 komerčne dostupných kultivarov bol celkový priemerný obsah fytokanabinoidov v kvetenstve - kde je vždy najväčší - pri THC dominantnom type I 17.16 ± 4.60%, prostrednom type II 14.98 ± 2.63% a pri CBD dominantnom type III 13.96 ± 2.15%.[4]

 

Obsah kanabnoidov, menovite CBD, je dôležitý nie len pre okvetie a extakty, ale aj biomasu – semená, z ktorých sa vyrábajú potraviny a olej.

 

Z amerického kontinentu sa do Európy dostáva biomasa s obsahom CBD až 15% pričom konopné kultivary registrované v EÚ majú obsah CBD medzi 5 až 6%. To sa však čoskoro zmení, pretože Bulharská firma CBD Seed Europe nedávno registrovala dve svoje semená s obsahom CBD až 12%![5]

 

Nové typy na obzore

Obvykle sa cannabigerol (CBG) vyskytuje v relatívne malých koncentráciách, ale šľachetným sa dokázalo dosiahnuť chemotypy konopy, ktoré obsahujú výhradne CBG. Bez reziduálneho THC, spolu s terpénom pinénom sa dá extrakt z celej rastliny využiť ako vynikajúce a bezpečné antiseptikum.[6]

 

Dokonca pokračuje šľachtenie chemotypov s nulovým kanabinoidným zložením. Už sa dosiahli chemotypy, ktoré produkujú 97% svojho monopterpénového obsahu ako myrcén alebo 77% limonén. Selektívne šľachtenie vysoko terpénoidných a kanabinoidných chemotypov môže viesť k novým prístupom liečenia chorôb ako úzkosť, závislosť, depresia, kožné problémy, ale aj priemyselnému využitiu, ako sú bezpečnejšie pesticídy a antiseptiká.[7]

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Milay, L. et al.: Metabolic Profiling of Cannabis Secondary Metabolites for Evaluation of Optimal Postharvest Storage Conditions.” Frontiers in plant science vol. 11 583605.2020 URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7593247/

[2] Wikiédia: Chemotyp. Článok, 2022. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Chemotype

[3] Jin, D. et al.: Identification of Phenotypic Characteristics in Three Chemotype Categories in the Genus Cannabis, HortScience horts, 56(4), 481-490. URL: https://journals.ashs.org/hortsci/view/journals/hortsci/56/4/article-p481.xml

[4] Jin D. et al.: Identification of Chemotypic Markers in Three Chemotype Categories of Cannabis Using Secondary Metabolites Profiled in Inflorescences, Leaves, Stem Bark, and Roots. Front. Plant Sci. 12:699530. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2021.699530/full

[5] McCusker, P.: Newly-Approved European Hemp Seeds To Deliver Record Levels Of CBD. BusinessCann, 2022. URL: https://businesscann.com/newly-approved-european-hemp-seeds-to-deliver-record-levels-of-cbd/

[6] Russo, E. B.: Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British journal of pharmacology vol. 163,7 (2011): 1344-64. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/

[7] tamtiež

Čítať článok
Od taxonómie ku kultivaru
Od taxonómie ku kultivaru

 

Pravdepodobne ste už počuli názvy Cannabis sativa, Cannabis indica alebo Cannabis ruderalis. Toto sú tri základné druhy konopy. Nemá to nič spoločné s ich využitím, či na priemyselné alebo drogové účely. Je to iba názov odvodený botanikmi západnej civilizácie podľa toho, kde boli tieto druhy objavené. V Európe napr. najprv poznali iba Cannabis sativa - v latinčine znamená konopa siata a označujú sa tak mnohé rastliny, ktoré človek pestuje pre ich praktické využitie. Taký cesnak je Allium sativum. Potom sa botanikom doniesla z Indie botanicky odlišná konopa a pomenovali ju indica...

 

Ak uvidíte napísanú konopu ako „Cannabis sativa L.“, to „L“ na konci znamená zaradenie podľa Linného. Carl Linné (Carl Linnaeus) bol švédsky prírodovedec a zakladateľ taxonómie, čo je systematické triedenie a opis v rámci konkrétnej oblasti.

 

Od taxonómie ku kultivaru

Botanici zaraďujú rastliny do hierarchicky usporiadaných kategórií. Takto má každý názov svoju taxonomickú úroveň, podľa ktorej sa organizmy klasifikujú:

 

 

Rod       

Druh     

Odroda

Latinský názov

Cannabis

sativa   

var. spontanea

Slovenský názov

Konopa

siata

rumovisková

 

Ak sa vám marí, že Konopa rumovisková je predsa Cannabis ruderalis, marí sa vám správne. Názvy sa prekrývajú a je v tom riadny galimatiáš.

 

Taxonómia nám však aj tak veľa nepovie. Ako indica, tak aj sativa môžu slúžiť na drogové alebo priemyselné účely. Jediný faktor, ktorý v tomto rozhoduje je množstvo psychoaktívneho fytokanabinoidu THC (Tetrahydrocannabinol). V nepovolených (drogových) odrodách, je najvýraznejšie množstvo THC, zatiaľ čo v priemyselných odrodách je najrozšírenejší fytokanabonoid CBD (Cannabidiol).

 

Odroda je pestovaná prirodzene, bez akékoľvek ľudského vplyvu. Ak ale hovoríme o odrode, ktorá sa šľachtí pre špecifický produkt, hovoríme o kultivare (z anlg. cultivated variety) – „ako kultivar možno označiť aj ďalšie výsledky šľachtenia, ktoré nemusia byť úradne registrované, napr. línia, mutant, šľachtiteľský polotovar.“[1]

 

mceclip0-9

Obrázok: druhy konopy - sativa, indica, ruderalis

Zdroj obrázka: Hartsel, J. A.: Nutraceuticals: Efficacy, Safety and Toxicity. Academic Press, 2016. ISBN: 978-0-12-802147-7, s.738.

 

 

Pre jej špecifické použitie je v diskusii o názve [priemyselnej] konopy dôležitý jej kultivar a nie taxonómia. Na pomenovanie kultivarov sa používa Medzinárodný kód nomenklatúry pre pestované rastliny - ICNCP. NapríkladKC Zuzanaje kultivar Cannabis sativa registrovaný v Maďarsku šľachtený pre semená a biomasu. EÚ vedie katalóg všetkých povolených kultivarov, u ktorých je potvrdené množstvo THC menej ako 0,2% celkového objemu v sušine. Od r. 2023 to bude 0,3% THC, takže aj zoznam sa rozšíri.

 

Žiaden kultivar neprodukuje všetky možné kanabinody a terpény, ktoré sme v konope doteraz objavili. Genóm rastliny (jej dedičné vlohy) poskytuje možný súbor výsledného kanabinoidného a terpénového profilu, ale výsledný prejav génov závisí od činiteľov z vonkajšieho prostredia a tiež životného cyklu týchto molekúl. [Činitele z vonkajšieho okolia sú UV žiarenie, kyslík (oxidácia) a teplota.] Kombinácia genómu a vonkajších vplyvov vytvorí konečný fenotyp rastliny. 

 

Fenotyp = DNA + pôsobenie vonkajších činiteľov

 

Fenotyp reprezentuje všetky pozorovateľné črty rastliny, ale ak sa zaujímame o jej chemické charakteristiky, tj. kanabinoidný a terpénový profil [najbežnejšie pomer CBD : THC], potom nás zaujíma iný termín, a to chemotyp, resp. chemovar. O tom ale ďalší článok :) 

 

 

VYSVETLIVKY:

Terpény sa v prírode vyskytujú bežne. Rastliny si ich vytvárajú ako obranný mechanizmus voči škodcom alebo predátorom. Vyznačujú sa intenzívnou arómou, ale výskum ukazuje, že majú aj liečebný potenciál a sú chemickí príbuzní s kanabinoidmi. Napríklad terpén pinén, ktorý dáva borovici jej nezameniteľnú vôňu produkuje aj konopa. Konopa sama si vytvára viac ako 200 terpénov.

 

Fytokanabinoidy sú fenolové terpény syntetizované v prírode takmer výhradne iba v konope. Je ich vyše 140.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Šlechtění okrasných rostlin. Článok, 2022. URL: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=7132

Čítať článok
Konopa písaná hieroglyfmi
Konopa písaná hieroglyfmi

 

Niet pochýb, že starovekí Egypťania boli vysoko rozvinutá kultúra. Monumentálne stavby, poľnohospodárstvo, politický systém a organizácia spoločnosti sú všetko dôvody, pre ktoré ich dodnes obdivujeme. Okrem toho mali vysoko rozvinutú medicínu a boli priekopníkmi v operovaní!

 

Ako prví objasnili mozgovú a lebečnú anatómiu, prví popísali význam miechy v prenášaní signálov z mozgu do končatín a prví, ktorí vymysleli operačné techniky ako trepanáciu či zošívanie.[1] Svoje poznatky si starostlivo zapisovali do lekárskych dokumentov. Dva najvýznamnejšie takéto dokumenty - papyrusy, v ktorých sa spomína konopa sú Ramessov lekársky papyrus a Ebersov lekársky papyrus.

 

Ramessov lekársky papyrus

Pochádza z 18. stor. pnl. a podrobne sa zaoberá oftalmológiou, gynekológiou, svalmi a šľachami. Konopa sa spomína na tabuľke č.26 ako „liek na oči“.

 

Ramesse papyrus

Obrázok č.1: Ramessov papyrus – tabuľka č.26-27. Zdroj: Britské múzeum v Londýne

 

Preklad znie: „Liečba očí: zeler; konopa* sú pomleté a nechané v rose cez noc. Obe oči pacienta majú byť týmto vymyté skoro ráno.“  (RAM IIIA 26) Herbár starovekých Egypťanov, L. Manniche, s.82[2] [* Anglický originál znie „hemp“, čiže priemyselná konopa.] Dnes už vieme, že kanabinoid CBG (Cannabigerol) je spolu s CBD (Cannabidiolom) navyše dobrým pomocníkom aj pri zelenom zákale.  

 

Ebersov lekársky papyrus

Datuje sa do roku 1550 pnl. a je to jeden z najstarších a najdôležitejších lekárskych papyrusov, ktorý, popisuje 328 rôznych prísad  (najmä rastlinných) na vytvorenie 876 receptúr.[3]

 Ebersov papyrus

Obrázok č.2: Ebersov papyrus. Zdroj: Wkipédia

 

Nevieme potvrdiť, či práve v tomto papyruse bola konopa popísaná, ale z iných zdrojov vieme, že Konopa siata (Cannabis sativa) sa používala proti rôznym infekciám, k inhalácii[4], tiež ako klystír alebo „na upokojenie konečníka“[5] - zrejme ako rektálny čapík na hemoroidy.[6]

 

 iStock-1325582291

Obrázok č.3: Staroegyptská bohyňa počítania Seshat alebo Sešat. Gréci ju neskôr stotožňovali s múzou dejepisectva, Kleio. Niektoré zdroje tvrdia, že bola zobrazovaná s konopným listom nad hlavou. Vojtech Zamarovský píše iba o „sedemramennej hviezde.“

 

 

Zo spomenutého sa možno zdá, že jej využitie bolo marginálne, ale židovský filozof a lekár Maimonides, ktorý v 12 stor. strávil značnú časť života v Káhire tvrdil, že konopa patrila k najviac používaným liečivám.[7]

 

V textoch, na ktoré sme sa odvolávali bývala konopa poväčšine spomenutá ako Cannabis sativa, z čoho nevieme presne povedať či sa jednalo o konopu siatu s nízkym obsahom THC, tzv. priemyselnú konopu, alebo s vysokým obsahom THC, tzv. lekársku marihuanu. Vieme, že marihuana sa ako droga do Európy dostala vďaka Napoleonovými vojakmi vracajúcimi sa práve z Egypta. Vďaka modernému výskumu dnes už vieme presnejšie určiť, na ktoré potiaže je najlepší ten-ktorý z mnohých kanabinoidov konopy.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Fanous, A. A, Couldwell, W.T.: Transnasal excerebration surgery in ancient Egypt. Journal of neurosurgery vol. 116,4 (2012): 743-8. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22224784/

[2] Medical Cannabis: A Short Graphical History. Článok, 2022. URL: http://antiquecannabisbook.com/chap2B/Egypt/Ram.htm

[3] Metwaly, A. M. et al.: Traditional ancient Egyptian medicine: A review. Saudi journal of biological sciences vol. 28,10 (2021): 5823-5832. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8459052/

[4] el-Assal, G.S.: Ancient Egyptian medicine. Lancet (London, England) vol. 2,7771 (1972): 272-4. URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(72)91700-X/fulltext

[5] Reeves, C.: Egyptian medicine. Shire Publications, 1992. URL: https://bit.ly/3PFf571

[6] Pain, S.: The Pharaoh's pharmacists. New Scientist. Článok, 2022. URL: https://www.newscientist.com/article/mg19626341-600-the-pharaohs-pharmacists/

[7] Mechoulam, R.: Cannabis–the Israeli perspective. Journal of basic and clinical physiology and pharmacology 27.3 (2016): 181-187. URL: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/jbcpp-2015-0091/

Čítať článok
Regulácia CBD liquidov bez nikotínu
Regulácia CBD liquidov bez nikotínu

 

Už v názve sme radšej upresnili, že článok bude o beznikotínových CBD e-liquidoch. Jedná sa zatiaľ o úzkoprofilový tovar, ktorý, keďže sa jedná o vapovanie, spadá pod reguláciu nikotínových a tabakových výrobkov, aj keď nebezpečenstvo z nikotínu je žiadne.

 

Elektronické cigarety a náplne sú definované v zákone 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov. Elektronická cigareta je podľa Čl.1 § 2 odseku 3 p) zariadenie „na spotrebúvanie výparov obsahujúcich nikotín“ - to je jej primárny účel a vždy bol.

 

Avšak podľa odseku Čl.1 § 2 odseku 3 q) je plniaca fľaštička „nádobka akéhokoľvek tvaru, ktorá obsahuje tekutinu obsahujúcu nikotín, a ktorú možno použiť opakovane na plnenie elektronickej cigarety.“ Ako je vidieť, zákon ešte nemyslí na to, a že by plniaca fľaštička mohla obsahovať aj náplň s inou aktívnou látkou ako nikotín. Z uvedeného potom musí vyplývať, že CBD e-iquid bez nikotínu nie je plniaca fľaštička definovaná týmto zákonom.

 

Nikotín bokom, akékoľvek náplne musia byť a trh uvádzané v súlade so zákonom 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh. Ešte pred uvedením musí byť zmes nahlásená na Európskej chemickej agentúre (ECHA) a na Národnom toxikologickom úrade SR.

 

Pri ochrane spotrebiteľa je dôležité aj označovanie a balenie chemickej zmesi, ktoré musí byť okrem chemického zákona aj v súlade so zákonom 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Požiadavky pri predaji náplní pre elektronické cigarety má zákon 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a zákon 355/2007 Z.z. o ochrane verejného zdravia.

 

V akejkoľvek situácii je dobré rozlišovať medzi pravidlami na kontrolu rizík spojených s konzumáciou nikotínu, ktoré sa CBD vôbec netýkajú a pravidlami na kontrolu rizík spojených s vapovaním, ako takým. Okrem spoliehania sa na štátnu kontrolu, dbajte pri kúpe akéhokoľvek beznikotínového CBD liquidu na jeho správny výber.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

Čítať článok
Používáme ověření věku Adulto