Oznámenie o ochrane osobných údajov

 

Našej spoločnosti Konopnica s. r. o., so sídlom Tolstého 5, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 694 295, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 152782/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“) záleží na ochrane osobných údajov a v tomto oznámení o ochrane osobných údajov nájdete informácie o tom ako osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, a to najmä na aké účely a na základe akých právnych základov, komu ich naša Spoločnosť poskytuje alebo sprístupňuje, aké práva Vám v súvislosti s ochranou osobných údajov prináležia a podobne.

 

Naša Spoločnosť je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, to znamená, že naša Spoločnosť určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Snažili sme sa v tomto oznámení uviesť všetky podstatné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov našou Spoločnosťou, avšak v prípade, ak nadobudnete oprávnený dojem, že v tomto oznámení nie sú obsiahnuté všetky informácie o tom, ako Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a požadovať od našej Spoločnosti dodatočné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (bližšie informácie k predmetnému právu na prístup a k ostatným právam, ktoré Vám vyplývajú z GDPR, nájdete nižšie v 7. časti tohto oznámenia).

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“), ktoré sa na našu Spoločnosť vzťahujú.

 

Pre účely zodpovedania akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí a iných podnetov dotknutých osôb, použite prosím nasledovné kontaktné údaje:

 

Obchodné meno: Konopnica s. r. o.

Adresa: Tolstého 5, 811 06 Bratislava, Slovenská republika

Email: gdpr@konopnica.sk

Telefonický kontakt: 0944 629 662

 

Obsah oznámenia

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME
 2. PREČO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA ZÁKLADE ČOHO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
 3. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV
 4. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 5. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE
 6. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
 7. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY
 8. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES
 9. ZMENY V TOMTO OZNÁMENÍ

 

1.     AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

 

Bežné osobné údaje: Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje, ktoré poskytnete našej Spoločnosti osobne alebo ich naša Spoločnosť získa z iných zdrojov, elektronicky emailom, prostredníctvom našej webstránky alebo inými prostriedkami.

 

Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje): Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje) veľmi výnimočne, a to výlučne vtedy, ak nám ich dobrovoľne poskytnete, ak ich spracúvame na relevantnom právnom základe a ak sú pre našu Spoločnosť skutočne nevyhnutné.

 

 

2.     PREČO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA ZÁKLADE ČOHO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 

 • Na účel plnenia zmluvných vzťahov uzatvorených so zákazníkmi a klientmi (právny základ – plnenie zmluvy)

 

Naša Spoločnosť spracúva bežné osobné údaje týkajúce sa našich zákazníkov a klientov, resp. ich zástupcov, a to pre účely realizácie zmluvných a obchodných vzťahov (vrátane evidencie zoznamu zákazníkov, klientov, termínov, vykonaných plnení a jednotlivých uzatvorených zmlúv). Predmetné osobné údaje spracúvame na plnenie zmlúv uzatvorených s našimi zákazníkmi a klientmi (najmä kúpnych zmlúv, zmlúv o poskytnutí služby, zmlúv o spolupráci a iných zmlúv), aby sme mohli svojim zákazníkom poskytnúť príslušnú službu, tovar alebo iné plnenie stanovené predmetnou zmluvou. Osobné údaje musia byť pre tento účel našej Spoločnosti poskytnuté, inak nebude možné príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. ju riadne plniť.

 

Naša Spoločnosť potrebuje predmetné osobné údaje na tento účel počas celej doby trvania a plnenia zmluvy. Po riadnom splnení alebo zániku predmetných zmluvných vzťahov naša Spoločnosť predmetné osobné údaje (dokumentáciu) ďalej archivuje v zmysle príslušných predpisov, aby si splnila svoju zákonnú povinnosť (účtovné záznamy uchovávame po dobu desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

 

 

 • Na účel plnenia zmluvných vzťahov uzatvorených s dodávateľmi (právny základ – plnenie zmluvy)

 

Naša Spoločnosť spracúva bežné osobné údaje týkajúce sa našich dodávateľov, resp. ich zástupcov, a to pre účely realizácie zmluvných a obchodných vzťahov. Predmetné osobné údaje spracúvame na plnenie zmlúv uzatvorených s našimi dodávateľmi (najmä zmlúv o poskytnutí služby, zmlúv o dodaní tovaru, zmlúv o spolupráci, mandátnych zmlúv, zmlúv o dielo a iných zmlúv), aby mohli dodávatelia našej Spoločnosti dodať príslušné služby, tovary alebo iné plnenia stanovené predmetnou zmluvou. Osobné údaje musia byť pre tento účel našej Spoločnosti poskytnuté, inak nebude možné príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. ju riadne plniť.

 

Naša Spoločnosť potrebuje predmetné osobné údaje na tento účel počas celej doby trvania a plnenia zmluvy. Po riadnom splnení alebo zániku predmetných zmluvných vzťahov naša Spoločnosť predmetné osobné údaje (dokumentáciu) ďalej archivuje v zmysle príslušných predpisov, aby si splnila svoju zákonnú povinnosť (účtovné záznamy uchovávame po dobu desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

 

 

 • Na účel efektívneho uzatvorenia a plnenia zmluvných vzťahov (právny základ – oprávnený záujem)

 

Naša Spoločnosť má oprávnený záujem na tom, aby mohla riadne uzatvoriť a plniť všetky svoje zmluvné vzťahy, a preto potrebuje spracúvať základné kontaktné a identifikačné osobné údaje týkajúce sa zástupcov a kontaktných osôb druhej zmluvnej strany (dodávateľa, zákazníka, klienta a obchodného partnera našej Spoločnosti). Naša Spoločnosť potrebuje získať relevantné osobné údaje druhej zmluvnej strany a jej zástupcov, aby mohla pripraviť relevantný návrh zmluvy (objednávky) a platne uzatvoriť s touto zmluvnou stranou zmluvný vzťah. Rovnako aj počas plnenia zmluvy naša Spoločnosť často potrebuje identifikačné a kontaktné údaje zástupcov, kontaktných osôb a iných pracovníkov druhej zmluvnej strany, aby mohla riadne dodať a/alebo prijať príslušnú službu, tovar a/alebo iné plnenie podľa podmienok uzatvorenej zmluvy. Tieto údaje získavame priamo od svojich dodávateľov, zákazníkov, klientov alebo obchodných partnerov alebo z verejne prístupných zdrojov.

 

Naša Spoločnosť spracúva predmetné osobné údaje na tento účel počas celej doby trvania a plnenia zmluvy (zmluvného vzťahu).

 

 

 • Na účel preukazovania, uplatňovania a obhajoby právnych nárokov našej Spoločnosti (právny základ – oprávnený záujem)

 

Ide o spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu pre účely preukazovania, uplatňovania a obhajoby právnych nárokov našej Spoločnosti v súdnych, rozhodcovských, správnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, a to voči našim zákazníkom/klientom, obchodným partnerom, kontraktorom, subdodávateľom alebo dlžníkom. Predmetné osobné údaje naša Spoločnosť nevyhnutne potrebuje k tomu, aby mohla účinne preukazovať, uplatniť alebo obhájiť svoje oprávnené nároky a práva. Na tento účel budú spracúvané najmä identifikačné a kontaktné osobné údaje, prípadne ekonomické a transakčné údaje, avšak ak to bude pre daný účel preukazovania, uplatňovania alebo obhajoby nárokov našej Spoločnosti skutočne nevyhnutné, bude naša Spoločnosť spracúvať aj iné osobné údaje, vrátane osobitných kategórií osobných údajov.

 

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené v 7. časti tohto oznámenia nižšie.

 

Vaše osobné údaje na predmetný účel uchovávame po nevyhnutnú dobu, najdlhšie po dobu štyroch (4) rokov od skončenia zmluvného vzťahu (táto doba sa odvíja od základných premlčacích dôb podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka). V prípade, ak bude začaté súdne, rozhodcovské, správne, exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, tak nevyhnutné osobné údaje na tento účel bude naša Spoločnosť spracúvať počas celej doby trvania príslušného konania.

 

 

 • Na účel prijatia služby právneho poradenstva a právneho zastupovania (právny základ – oprávnený záujem)

 

Naša Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu k tomu, aby prostredníctvom našich právnych zástupcov (najmä advokátov) bola schopná prijať služby právneho poradenstva, ktoré spočívajú najmä v príprave zmlúv a iných právnych dokumentov, v komunikácii s aktuálnymi, súčasnými a bývalými zmluvnými partnermi (vrátane mimosúdneho riešenia sporov) a v účasti na rokovaniach. Naša Spoločnosť má na takomto spracúvaní oprávnený záujem, aby mohla platne uzatvoriť zmluvné vzťahy s tretími osobami (zmluvnými partnermi) a aby predišla škodám alebo iným ujmám, ktoré by mohli vzniknúť, ak by niektoré zmluvy a/alebo iné úkony neboli vykonané v súlade s platným právnym poriadkom.

 

Osobné údaje na tento účel naša Spoločnosť poskytne advokátom a advokátskym kanceláriám, ktorí podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytujú právne služby.

 

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené v 7. časti tohto oznámenia nižšie.

 

Osobné údaje v rámci predmetného účelu spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, pričom doba uchovania týchto údajov nepresiahne päť (5) rokov.

 

 • Na účel vedenia odoslanej a doručenej pošty (správa registratúry a elektronická komunikácia) (právny základ – oprávnený záujem)

 

Naša Spoločnosť spracúva bežné osobné údaje (základné identifikačné a kontaktné osobné údaje) na základne oprávneného záujmu našej Spoločnosti, ktorý spočíva v riadnom vedení evidencie odoslanej a doručenej pošty (správa registratúry a elektronická komunikácia).

 

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené v 7. časti tohto oznámenia nižšie.

 

Osobné údaje v rámci predmetného účelu spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, pričom doba uchovania týchto údajov nepresiahne päť (5) rokov.

 

 

 • Na účel poskytnutia súčinnosti, informácií a nadviazanie kontaktu (právny základ – oprávnený záujem)

Ide o spracúvanie identifikačných a kontaktných osobných údajov fyzických osôb a zástupcov právnických osôb na základe oprávneného záujmu, ktoré získame z verejne prístupných zdrojov na to určených, od týchto osôb priamo ako aj od iných osôb, pričom je záujmom našej Spoločnosti, aby mohla nadviazať kontakt s inými právnickými a fyzickými osobami pre účely riadneho chodu našej Spoločnosti alebo aby naša Spoločnosť poskytla týmto osobám súčinnosť, prípadne informácie, ktorú/ktoré od našej Spoločnosti tieto osoby požiadajú.

 

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené v 7. časti tohto oznámenia nižšie.

 

Osobné údaje na tento účel spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, aby naša Spoločnosť bola schopná príslušným osobám poskytnúť súčinnosť alebo informácie alebo nadviazať s nimi kontakt. Doba uchovania týchto údajov však nikdy nepresiahne päť (5) rokov.

 

 • Na účely registrácie na stránkach spoločnosti (právny základ – plnenie zmluvy)

Ide o spracúvanie identifikačných a kontaktných osobných údajov fyzických osôb a zástupcov právnických osôb na plnenie zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou a dotknutou osobou, ktorá sa samostatne a slobodne rozhodla registrovať na stránkach spoločnosti. Zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou a dotknutou osobou sa spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok, ktoré sa týkajú registrácie. Tieto osobné údaje potrebujeme na to, aby sme mohli dotknutej osobe poskytnúť všetky výhody registrácie, ako napríklad to, že pri nových objednávkach nebude potrebné vypĺňať konkrétne určené údaje, alebo to, že vo svojom profile vie nájsť dotknutá osoba históriu objednávok. Osobné údaje musia byť pre tento účel našej Spoločnosti poskytnuté, inak nebude možné príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. ju riadne plniť.

 

Naša Spoločnosť potrebuje predmetné osobné údaje na tento účel počas celej doby trvania a plnenia zmluvy.

 

 

 • Na účel vybavovania a evidencie žiadostí a podnetov dotknutých osôb podľa GDPR (právny základ – splnenie zákonnej povinnosti)

Naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje k tomu, aby sme si mohli splniť svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu z článkov 12 až 21, 33 a 34 GDPR pre účely vybavenia žiadostí a iných podnetov dotknutých osôb súvisiacich s ochranou ich osobných údajov. Vaše základné identifikačné alebo kontaktné osobné údaje nám musíte poskytnúť, aby sme mohli Vašu žiadosť alebo podnet riadne vybaviť.

 

Vaše žiadosti/podnety, spôsob ich vybavenia a súvisiacu komunikáciu a dokumentáciu naša Spoločnosť ďalej uchováva na základe oprávneného záujmu našej Spoločnosti, ktorý spočíva v uplatňovaní a obhajobe našich právnych nárokov pre prípad kontroly zo strany dozorného orgánu alebo pre prípad začatia súdneho sporu, ktorý sa bude týkať Vašej žiadosti.

 

Osobné údaje v rámci predmetného účelu spracúvame po nevyhnutnú dobu na vybavenie žiadostí a podnetov a tieto žiadosti/podnety, vrátane dokladov o ich vybavení, evidujeme/uchovávame najviac po dobu piatich (5) rokov od vybavenia žiadosti/dopytu, minimálne však do momentu právoplatného skončenia správneho konania, ktoré bolo v súvislosti s touto žiadosťou/dopytom začaté.

 

 

 • Na účel aktívneho vyhľadávania kolegov alebo spolupracovníkov (právny základ – plnenie zmluvy, resp. komunikácia za účelom uzatvorenia zmluvy)

 

V rámci predzmluvných vzťahov budeme spracúvať osobné údaje týkajúce sa nášho budúceho kolegu alebo spolupracovníka. Vaše osobné údaje získame predovšetkým z verejne prístupných zdrojov na to určených (napríklad portál Profesia, LinkedIn, Facebook) alebo na základe odporúčania od tretej osoby. Na tento účel posúdime Vaše bežné osobné údaje získané z verejne prístupných zdrojov, či z hľadiska Vašich skúseností, schopností, Vášho vzdelania a iných osobnostných predpokladov ste potenciálnym kandidátom byť našim kolegom alebo spolupracovníkom, či už na základe pracovnoprávneho alebo obchodnoprávneho vzťahu (t.j. vykonávame týmto aj profilovanie). Na tento účel spracúvame Vaše verejne prístupné identifikačné osobné údaje, kontaktné osobné údaje a osobné údaje týkajúce sa Vašich pracovných skúseností, vzdelania, referencií a iné údaje, z ktorých bude zrejmé posúdiť, či zodpovedáte aktuálnym požiadavkám našej Spoločnosti na nového kolegu alebo spolupracovníka.

 

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu, pokiaľ bude zrejmé, či dôjde k uzavretiu zmluvného vzťahu, alebo nie. Akonáhle bude zrejmé, že k uzavretiu zmluvného vzťahu nedôjde, Vaše osobné údaje okamžite vymažeme, pokiaľ na ich spracúvanie nebudeme mať iný relevantný právny základ alebo pokiaľ nám dobrovoľne neudelíte súhlas, aby sme Vás naďalej viedli v našej databáze.

 

 • Na účel marketingu (právny základ – oprávnený záujem / súhlas)

Ide o spracúvanie kontaktných a identifikačných osobných údajov predovšetkým na účely priameho marketingu, t.j. zasielanie newslettra, hodnotenie spokojnosti klientov, zasielanie pozvánok na organizované podujatia alebo konferencie, zasielanie ponúk na produkty a služby ponúkané našou Spoločnosťou. Identifikačné a kontaktné osobné údaje na predmetný účel spracúvame buď na základe:

 

Vášho súhlasu: ktorý nám dobrovoľne udelíte na konkrétne marketingové aktivity (napríklad prostredníctvom emailu, našej webstránky alebo písomne), pričom predmetný súhlas máte právo kedykoľvek odvolať (napríklad prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v úvode tohto oznámenia). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním; alebo oprávneného záujmu: oprávnený záujem našej Spoločnosti na spracúvaní Vašich kontaktných a identifikačných osobných údajov našich bývalých a aktuálnych klientov (zákazníkov) na účel priameho marketingu spočíva v tom, že prostredníctvom propagovania služieb a produktov našej Spoločnosti, sa poskytne rozvoj a rast našej Spoločnosti, zároveň z komunikácie s našimi bývalými a aktuálnymi klientmi je naša Spoločnosť v rámci spätnej väzby schopná identifikovať, ako naše služby a produkty vylepšiť a ako odstrániť prípadné nedostatky. Naša Spoločnosť má eminentný záujem na tom, aby svojim klientom poskytovala čo najlepšie a najkvalitnejšie služby a produkty, preto je oprávneným záujmom našej Spoločnosti, aby sme základné kontaktné a identifikačné údaje našich bývalých a aktuálnych klientov na základe oprávneného záujmu použili na zasielanie informácií o našich ponukách a zároveň tým z komunikácie s nimi získavali od nich aj prípadnú priebežnú spätnú väzbu. Pre riadne fungovanie a rozvoj našej Spoločnosti je to takmer nevyhnutné, pretože v dnešnej modernej dobe každá spoločnosť pôsobiaca na trhu sa snaží udržať si pravidelný kontakt so svojimi klientmi.

 

Rovnako pre prípad elektronickej komunikácie poukazujeme aj na ustanovenie § 116 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s predmetným zákonom alebo s osobitným predpisom.

 

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené v 7. časti tohto oznámenia nižšie. Ak namietnete voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu, a to konkrétne na účel priameho marketingu, naša Spoločnosť nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.

 

Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu uchovávame pre tento účel po dobu platnosti súhlasu. Osobné údaje našich bývalých klientov (zákazníkov) spracúvaných na základe oprávneného záujmu uchovávame pre tento účel najdlhšie po dobu piatich (5) rokov.

 

 

 • Na účel vybavenia a evidencie účtovníctva, spracovanie účtovných a daňových podkladov a fakturácie (právny základ – splnenie zákonnej povinnosti)

Z účtovných a daňových predpisov (najmä zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctva, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty) vyplýva našej Spoločnosti zákonná povinnosť viesť účtovníctvo a príslušné osobné údaje (dokumenty) uchovávať po doby stanovené týmito predpismi.

 

Podľa ustanovenia § 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov naša Spoločnosť uchováva účtovné záznamy po dobu desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

 

 • Na účel zistenia spokojnosti zákazníkov (právny základ – oprávnený záujem)

Spracúvanie osobných údajov na daný účel vykonávame na základe oprávneného záujmu našej Spoločnosti, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti Vás, ako našich zákazníkov, s nákupom u nás. Zisťovanie spokojnosti prebieha cez e-mailové dotazníky v rámci programu Overené zákazníkmi prevádzkovaného spoločnosťou Heureka Group a.s do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely zistenia spokojnosti zákazníkov.

 

Náš oprávnený záujem spočíva v tom, že prostredníctvom zisťovania spokojnosti sa poskytne možnosť rozvoja a rastu našej Spoločnosti, zároveň z takejto komunikácie s našimi bývalými a aktuálnymi klientmi je naša Spoločnosť v rámci spätnej väzby formou zisťovania spokojnosti schopná identifikovať, ako naše služby a produkty vylepšiť a ako odstrániť prípadné nedostatky. Naša Spoločnosť má eminentný záujem na tom, aby svojim klientom poskytovala čo najlepšie a najkvalitnejšie služby a produkty, preto je oprávneným záujmom našej Spoločnosti, aby sme základné kontaktné a identifikačné údaje našich bývalých a aktuálnych klientov na základe oprávneného záujmu použili na zasielanie e-mailov obsahujúcich informácie za účelom zistenia spokojnosti našich zákazníkov s našimi produktu a ohľadom nakupovania u nás.

 

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené v 7. časti tohto oznámenia nižšie.

 

Osobné údaje našich súčasných a bývalých klientov (zákazníkov) spracúvaných na základe oprávneného záujmu uchovávame pre tento účel najdlhšie po dobu piatich (5) rokov.

 

3.     PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zoznam príjemcov osobných údajov: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom, pričom pred každým poskytnutím Vašich osobných údajov najprv dôsledne posúdime, či naša Spoločnosť je oprávnená Vaše osobné údaje poskytnúť inému subjektu:

 

 • marketingovým a PR spoločnostiam, ktoré vykonávajú pre našu Spoločnosť marketingové a PR služby (vrátane služby súvisiace so zasielaním newslettra);
 • poskytovateľom IT služieb, ktorí pre našu Spoločnosť zabezpečujú niektoré IT zabezpečenie a infraštruktúru, vrátane webstránky, ako napríklad spoločnosť Shoptet, a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO28935675, zapísaná v obchodnom registri Českej republiky pod sp. zn. B 25395 vedenou u Mestského súdu v Prahe;
 • poskytovateľom platobnej brány pri vykonávaní online platieb, a to najmä spoločnosti Barion Payment Inc, so sídlom H-1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5, Hungary, IČO: 01-10-048552
 • právnym zástupcom a advokátskym kanceláriám, ktorí/ktoré našej Spoločnosti poskytujú komplexné právne poradenstvo, pripravujú pre našu Spoločnosť právne dokumenty, zastupujú našu Spoločnosť na súdoch a pred inými orgánmi štátnej správy, ako aj voči dlžníkom a iným subjektom na účely uplatňovania a obhajoby práv a právnych nárokov našej Spoločnosti;
 • spoločnostiam, ktoré pre našu Spoločnosť zabezpečujú vymáhanie a správu pohľadávok;
 • audítorom, ktorí vykonávajú v našej Spoločnosti audit, napríklad na overenie účtovnej závierky našej Spoločnosti;
 • účtovným spoločnostiam a daňovým poradcom, ktorí zabezpečujú pre našu Spoločnosť komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva, vrátane poskytnutia účtovného a daňového poradenstva;
 • spoločnosti SuperFaktura, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, prostredníctvom ktorej pripravujeme faktúry;
 • spoločnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, ktorá umožňuje vykonať transakciu online bez nutnosti zadania finančných údajov;
 • spoločnosti Internet Index Czech, s.r.o., Borského 989/1, Praha 5, 152 00, prevádzkovateľovi služby Adulto.cz, ktorá nám umožňuje overiť dospelosť zákazníka prostredníctvom technického riešenia, zdrojovým kódom vloženým do nákupního košíku a načítaním dokladov totožnosti;
 • spoločnostiam, ktoré zabezpečujú pre našu Spoločnosť emailovú službu a firemné externé úložisko (cloud);
 • spoločnostiam, ktoré zabezpečujú pre našu Spoločnosť správu registratúrnych záznamov, archiváciu a prípadne likvidáciu dokumentov;
 • bankám a iným spoločnostiam, ktoré pre našu Spoločnosť zabezpečujú najmä uskutočnenie finančných a obchodných transakcií a poskytujú pre našu Spoločnosť finančné služby;
 • spoločnostiam zabezpečujúcim poštové služby, ako napríklad spoločnosti Slovenská pošta, a.s. a kuriérskym spoločnostiam; spoločnosti, ktoré nám poskytujú služby vedenia skladu môžu taktiež Vaše údaje poskytovať taktiež týmto spoločnostiam.
 • spoločnostiam, ktoré zabezpečujú tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie;
 • externým partnerom a sprostredkovateľom v oblasti obchodu;
 • spolupracujúcim personálnym agentúram;
 • spoločnostiam prevádzkujúcich HR portály (napríklad Profesia, LinkedIn);
 • spoločnostiam zabezpečujúcich vedenie skladu pre našu spoločnosť, a to najmä spoločnosti Swiss Point, s. r. o., so sídlom Púchovská 16, 830 05 Bratislava, IČO: 35 843 390;
 • spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO 48 136 999, ktorá poskytuje doručovateľské služby vo vzťahu ku konkrétnej zásielke alebo viacerým zásielkam na základe zasielateľskej/ poštovej zmluvy,
 • poskytovateľom zamestnaneckých benefitov formou „cafeteria“, a to najmä spoločnosti Benefit Management s.r.o., Polygon House, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká Republika,
 • spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland, a to najmä za účelom registrácie na stránky našej spoločnosti prostredníctvom portálu Facebook.
 • spoločnosti Google Ireland Limited, ID: 368047, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland,
 • spoločnosti Heureka Group a.s., Karolinská 706/3, 186 00 Praha, Česká Republika, prostredníctvom ktorej zisťujeme Vašu spokojnosť s nákupom, a to cez e-mailové dotazníky v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely zisťovania spokojnosi zákazníkov. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať,

 

Orgány štátu a ostatné subjekty: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom, ak sa naša Spoločnosť domnieva, že takéto poskytnutie osobných údajov je:

 • v súlade so všeobecne záväzných právnym predpisom, ZoOOÚ alebo GDPR; alebo
 • to potrebné pre účely uplatňovania, založenia alebo obhajoby zákonného práva/nároku našej Spoločnosti; alebo
 • to potrebné na ochranu dôležitých záujmov našej Spoločnosti alebo dôležitých záujmov inej osoby,

 

pričom môže ísť o poskytnutie osobných údajov niektorým z nasledovných subjektov:

 

 • kompetentnému orgánu činnému v trestnom konaní, prokuratúre alebo súdu;
 • regulátorovi;
 • notárovi ako súdnemu komisárovi;
 • daňovému úradu;
 • orgánom dohľadu a kontroly;
 • vládnej agentúre;
 • exekútorovi;
 • správcovi alebo predbežnému správcovi v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní, vyrovnacom konaní alebo v konaní o oddlžení alebo dozornému správcovi vykonávajúcemu dozornú správu;
 • obci, mestu, vyššiemu územnému celku;
 • ministerstvu;
 • Národnému kontrolnému úradu SR;
 • Národnému bezpečnostnému úradu SR;
 • Slovenskej obchodnej inšpekcii;
 • Justičnej pokladnici;
 • Úradu na ochranu osobných údajov SR;
 • Finančnému riaditeľstvu SR;
 • alebo inému subjektu.

 

Poskytnutie osobných údajov na pokyn dotknutej osoby: Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov udelíte našej Spoločnosti súhlas alebo udelíte našej Spoločnosti na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn.

 

 

4.     DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nepovoľuje, alebo si nevyžaduje, aby sme predmetné osobné údaje uchovávali po dlhšiu dobu.

 

Jednotlivé doby uchovávania pre jednotlivé účely spracúvania osobných údajov nájdete v rámci každého účelu spracúvania v 2. časti tohto oznámenia vyššie, pričom pri uchovávaní osobných údajov sa vždy riadime nasledovnými základnými pravidlami:

 

 • v prípade spracúvania osobných údajov pre účely plnenia zmluvy, osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvy (zmluvného vzťahu), ktorá je uzatvorená s našou Spoločnosťou;
 • účtovné doklady a záznamy uchovávame počas desiatich (10) rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú;
 • ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, tak po dobu platnosti tohto súhlasu, resp. do momentu odvolania tohto súhlasu;
 • v prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania v rámci daného účelu, budeme spracúvať osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie;
 • v prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania, vždy však najdlhšie po dobu desiatich (10) rokov;
 • po inú dobu, ak nám táto doba vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo ak príslušný štátny orgán (napríklad orgán činný v trestnom konaní) na základe všeobecne záväzného právneho predpisu nás oprávnene požiada, aby sme po dlhšiu dobu osobné údaje uchovávali pre účely priestupkového, trestného alebo správneho konania.

 

 

5.   AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

 

Okrem jasne stanovených prípadov profilovania uvedeného pri niektorom z účelov stanovených v 2. časti tohto oznámenia vyššie, Vaše osobné údaje nie sú a nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie a ani na profilovanie.

 

 

6.   PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

 

Pre účely spracúvania uvedených vyššie nezamýšľame prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov okrem prípadov, kedy si takýto prenos výslovne vyžiada všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu. Tretie krajiny sú všetky krajiny okrem členských štátov Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

 

V prípade, ak si daný účel bude vyžadovať prenos osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov, pri takomto prenose dodržíme všetky podmienky stanovené v článkoch 44 až 49 GDPR ako aj ďalšie podmienky GDPR tak, aby tento prenos spĺňal všetky bezpečnostné štandardy a aby nedošlo k porušeniu Vašich práv a slobôd.

 

 

7.   VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

 

Jednotlivé práva dotknutých osôb: Rovnako ako má naša Spoločnosť svoje práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, aj Vy máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú). Ide o tieto práva:

 

 • Právo na prístup: Máte právo od našej Spoločnosti získať potvrdenie o tom, či naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje spracúva, na aké účely ich spracúva, na akú dobu ich uchováva, odkiaľ ich naša Spoločnosť získava, kam ich poskytuje, kto iný okrem našej Spoločnosti predmetné osobné údaje spracúva, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania pri spracúvaní Vašich osobných údajov a aké iné práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Všetky uvedené informácie sú poskytnuté v tomto oznámení, avšak pokiaľ máte dojem, že neviete, či a aké Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva a ako ich spracúva, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci uvedeného práva na prístup môžete našu Spoločnosť požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám naša Spoločnosť poskytne bezodplatne a ďalšie poskytnutie kópií bude spoplatnené.

 

 • Právo na opravu: V prípade, ak zistíte, že osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva, sú nepresné, nesprávne alebo neúplné, máte právo na to, aby naša Spoločnosť tieto osobné údaje opravila, prípadne doplnila.

 

 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva, boli bez zbytočného odkladu vymazané:
  • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich naša Spoločnosť získala alebo inak spracúvala; alebo
  • ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas a zároveň naša Spoločnosť nemá iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie (napríklad na uplatňovanie práv a nárokov našej Spoločnosti); alebo
  • využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré naša Spoločnosť spracúva na základe oprávneného záujmu a naša Spoločnosť zistí, že nemá žiadne iné oprávnené záujmy, ktoré by našu Spoločnosť oprávňovali na ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov
  • ak by naša Spoločnosť spracúvala Vaše osobné údaje nezákonne; alebo
  • aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa na našu Spoločnosť vzťahuje; alebo
  • ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.

 

Je potrebné Vás upozorniť, že právo na vymazanie (právo na zabudnutie) nie je absolútne a aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, naša Spoločnosť nie je povinná Vaše osobné údaje (osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú) vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné:

 

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo
 • na splnenie právnej povinnosti našej Spoločnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického účelu alebo na štatistické účely; alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania: V určitých prípadoch máte okrem práva na výmaz aj právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom ktorého môžete v konkrétnych prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a aby tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií po určitú dobu. Naša Spoločnosť je povinná obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

 

 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov; alebo
 • spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu týchto osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
 • naša Spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; alebo
 • využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo na základe tohto práva na obmedzenie spracúvania, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania môže naša Spoločnosť spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

 

 • Právo na prenosnosť: Máte právo získať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli našej Spoločnosti, ak ich naša Spoločnosť spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo na základe (plnenia) zmluvy, pričom musí ísť výlučne o osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva automatizovanými prostriedkami (elektronicky). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

 

 • Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.

 

Ak naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, naša Spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takýto účel spracúvať.

 

 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas: V prípade, ak ste našej Spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov, takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

 • Právo podať sťažnosť na Úrad: V prípade nadobudnutia podozrenia z neoprávneného spracúvania Vašich osobných údajov, popri uplatnení vyššie uvedených práv, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov SR je na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom kontaktné údaje úradu sú nasledovné: email: statny.dozor@pdp.gov.sk; web: https://dataprotection.gov.sk/

 

Sťažnosťou sa rozumie predovšetkým návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ustanovenia § 99 a nasl. ZoOOÚ. V prípade podania sťažnosti/návrhu elektronickou formou, je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

 • Spôsob uplatnenia Vašich práv: Vaše práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti, ktoré sú uvedené v úvode tohto oznámenia. Komunikáciu s Vami uprednostňujeme v elektronickej forme (emailom), avšak Vaše žiadosti si môžete uplatniť aj písomne alebo ústne. Naša Spoločnosť Vám poskytne informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného (1) mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. V prípade, ak budeme mať oprávnené pochybnosti v súvislosti s Vašou totožnosťou, môžeme Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti (napríklad Vás môžeme požiadať o poskytnutie kópie Vášho občianskeho preukazu). Predmetná lehota na vybavenie Vašej žiadosti začína plynúť až od overenia si Vašej identity. S ohľadom na komplexnosť žiadosti alebo väčší počet žiadostí, môžeme predmetnú lehotu predĺžiť o ďalšie dva (2) mesiace, o čom Vás budeme informovať.

 

Ak naša Spoločnosť neprijme opatrenia na základe Vašej žiadosti, bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote jeden (1) mesiac, bude Vás naša Spoločnosť informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy do jedného (1) mesiaca od doručenia Vašej žiadosti.

 

Ak budú Vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, je naša Spoločnosť oprávnená odmietnuť konať na základe Vašej žiadosti alebo od Vás požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady našej Spoločnosti, ktorý stanovíme. Za neprimerane opakujúcu sa žiadosť budeme považovať najmä každú rovnakú alebo obdobnú žiadosť, ktorá je podaná do šiestich (6) mesiacov od podania predchádzajúcej žiadosti.

 

8.     POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich internetových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na internetovú stránku alebo inú internetovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi internetovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a všeobecne zlepšujú užívateľskú skúsenosť. Dokážu tiež zabezpečiť, aby reklamy zobrazované online boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a vašim záujmom.

Na internetových stránkach používame nasledujúce kategórie cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné pre prevádzku internetových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkcie stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/ štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozlíšiť a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú internetové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, a to napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktorý najlepšie zodpovedá záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Cookies tretích strán: tieto cookies vytvárajú a používajú tretie strany, ako Google Analytics alebo Barion.

Upozorňujeme, že tretie strany, vrátane napríklad poskytovateľov externých služieb, môžu rovnako používať cookies a/ alebo pristupovať k údajom zbieraných cookies na internetových stránkach.

 

Právny základ spracúvania

Pre spracúvanie osobných údajov musíme mať ako prevádzkovateľ právny základ, na základe ktorého Vaše osobné údaje spracúvame. Jedným právnym základom môže byť Váš súhlas a druhým najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní sa bude jednať o oprávnený záujem nás, ako prevádzkovateľa.  

 

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

V prípade nám udelíte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov na marketingové účely, môže dôjsť k spájaniu týchto údajov s informáciami o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Cieľom tohto spájania je lepšie rozpoznanie Vašich preferencií a záujmov a na tomto základe lepšie nastavenie ponuky pre Vás.

Voči takémuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať alebo v prípade ak by automatizované rozhodnutie malo dopad na Vaše práva a slobody môže požadovať individuálne rozhodnutie z našej strany.

 

Súbory cookies ktoré používame (sme poskytovateľom nižšie uvedených cookies):

Kategória

Súhlas sa

Názov

Popis

Dĺžka spracúvania

Nevyhnutné

Nevyžaduje

PHPSESSID

Súbor cookie sa používa na uloženie a identifikáciu jedinečného ID relácie používateľa na účely správy relácie používateľa na webovej lokalite. Súbor cookie je cookie relácie a vymaže sa po zatvorení všetkých okien prehliadača.

Relácia

(do momentu uzatvorenia webovej stránky)

Nevyhnutné

Nevyžaduje

ba_sid

Jeho cieľom je odhaliť podvody s kreditnými kartami na základe digitálneho odtlačku vášho zariadenia a vašich zvykov pri prehliadaní. Súbor cookie zabezpečuje, aby sme mohli identifikovať vašu reláciu na rôznych webových stránkach. Umiestňujeme ho aj na webové stránky našich vlastných a maloobchodných predajcov, ktorí používajú inteligentnú bránu Barion.

30 minút

Nevyhnutné

Nevyžaduje

ba_sid.3334411846

Jeho cieľom je odhaliť podvody s kreditnými kartami na základe digitálneho odtlačku vášho zariadenia a vašich zvykov pri prehliadaní. Súbor cookie zabezpečuje, aby sme mohli identifikovať reláciu vášho prehliadača v rámci danej webovej stránky. Umiestňujeme ho aj na webové stránky našich vlastných a maloobchodných predajcov, ktorí používajú inteligentnú bránu Barion.

30 minút

Nevyhnutné

Nevyžaduje

ba_vid

Jeho cieľom je odhaliť podvody s kreditnými kartami na základe digitálneho odtlačku vášho zariadenia a vašich zvykov pri prehliadaní. Používanie súborov cookie je nevyhnutné na odhalenie podvodníkov. Súbor cookie zabezpečuje, že vieme, že údaje z vašich návykov pri prehliadaní pochádzajú od používateľa. Umiestňujeme ho aj na webové stránky našich vlastných a maloobchodných predajcov, ktorí používajú inteligentnú bránu Barion.

1,5 roka od poslednej aktualizácie

Nevyhnutné

Nevyžaduje

ba_vid.3334411846

Jeho cieľom je odhaliť podvody s kreditnými kartami na základe digitálneho odtlačku vášho zariadenia a vašich zvykov pri prehliadaní. Súbor cookie zabezpečuje, že môžeme sledovať vaše návyky pri prehliadaní medzi dvoma reláciami na danej webovej lokalite. Tieto informácie sa zhromažďujú pomocou: ba_vid, ID súvisiaceho s používateľom, čo je hash zostavený z vlastností prehliadača na základe časovej značky vašej prvej, aktuálnej a poslednej návštevy webovej lokality, ID aktuálnej relácie, povolenie pre súbory cookie tretích strán. Umiestňujeme ho aj na webové stránky našich vlastných a maloobchodných predajcov, ktorí používajú inteligentnú bránu Barion.

1,5 roka od poslednej aktualizácie

Analytické

Vyžaduje

language

Tento súbor cookie sa používa na uloženie jazykových preferencií používateľa.

1 rok

Analytické

Vyžaduje

_gat_gtag_UA_210307816_1

Tento súbor cookie je súčasťou služby Google Analytics a používa sa na obmedzenie požiadaviek 

1 minúta

Analytické

Vyžaduje

_gid

Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránok.

1 deň

Analytické

Vyžaduje

_ga

Tento názov súboru cookie je spojený so službou Google Universal Analytics, ktorá je významnou aktualizáciou bežne používanej analytickej služby spoločnosti Google. Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutý v každej požiadavke na stránku na webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické správy webov.

2 roky

 

 

Cookies tretích strán

 

Partner

Účel

Zásady ochrany osobných údajov

Google Analytics

Analytický a marketingový nástroj na zisťovanie správania používateľov na stránke s cieľom navrhnúť lepšie rozvrhnutie, funkcie a ďalšie zlepšovanie stránky, profilovanie používateľa a cielenie personalizovanej reklamy.

https://policies.google.com/privacy 

Barion

Platobná brána na spracovanie platieb

https://www.barion.com/cs/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/

 

Súhlas s týmito cookies môžete vyjadriť cez zaškrtávacie polička obsiahnuté v tzv. cookie lište pri návšteve www.konopnica.sk

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete cez svoj internetový prehliadač, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov. Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies sa dozviete tu:

 

Súbory cookies môžete následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých. Informácie o správe cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch nájdete v príručke konkrétneho prehliadača.

 

9.     ZMENY V TOMTO OZNÁMENÍ

 

 • Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať v reakcii na zmenu právneho, technického alebo obchodného vývoja. Pri aktualizácii tohto informačného memoranda o ochrane osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia na to, aby sme Vás informovali v závislosti od významu zmien, ktoré vykonávame.

 

Používáme ověření věku Adulto