BLOG, Strana 6

Tu sa dočítate najnovšie podložené a overené informácie o CBD a konope s referenciami na citované zdroje. Príspevky si môžete pozerať všetky spolu v chronologickom poradí, alebo zužovať výber podľa špecifickej sekcie.

 

 

Čo znamená "Novel Food" v súvislosti s CBD
Čo znamená "Novel Food" v súvislosti s CBD

 

O regulácii látky CBD na Slovensku, teda o zmene statusu CBD v zákone sme písali v predošlom článku. Bežný užívateľ prijíma CBD vo forme extraktu, ktorý je naviazaný na olej. Ten sa ako produkt bežne predáva buď ako potravina alebo výživový doplnok.

 

CBD extrakt, resp CBD olej na Slovensku reguluje Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorý vydal tlačovú správu1, kde informuje, že použitie CBD nebude možné “v potravinách (vrátane výživových doplnkov), nakoľko Cannabidiol je uvedený vo verejne dostupnom „Novel Food“ katalógu na webovej stránke Európskej komisie [...] so statusom, že sa jedná o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách.

 

ÚVZ SR pekne vysvetľuje, čo to ten Novel Food katalóg je: „Podľa článku 6 nariadenia (EÚ) 2015/2283 Európska komisia […] aktualizuje únijný zoznam nových potravín povolených na umiestňovanie na trhu v rámci EÚ. Na trhu v rámci Únie sa môžu umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré sú povolené a zaradené do únijného zoznamu ako také alebo ktoré sa používajú v potravinách alebo na nich v súlade s podmienkami použitia a požiadavkami na označovanie v ňom špecifikovanými. V únijnom zozname nových potravín nie je v súčasnosti uvedený Cannabidiol (CBD) ako povolená nová potravina v EÚ.”

 

Pracovná skupina Novel Food pod Európskou komisiou si 16. Októbra 2018 pozvala Európsku Asociáciu Priemyselnej Konopy (EIHA – European Industrial Hemp Association) s cieľom poradiť sa ohľadom statusu konopných extraktov ako potravín tradičných alebo nepreskúmaných (z angl. “novel”).

 

V diskusii sa EIHA odvolávala na samotnú hranicu stanovenú v Novel Food katalógu: „Extrakty z Cannabis sativa L. v ktorých množstvo Cannabidiolu (CBD) je väčšie ako úrovne CBD v pôvodnej rastline sú nepreskúmané [novel] v potravinách. [….] V EÚ je pestovanie odrôd Cannabis sativa L. povolené pod podmienkou, že sú registrované v Spločnom katalógu odrôd poľných plodín a obsah Tetrahydrocannabinolu (THC) nepresiahne 0,2% rastliny.“

 

Pre toto potraviny obsahujúce extrakt z konopy s úrovňami CBD nie väčšími ako prirodzene sa vyskytujúcimi v európskych priemyselných konopách boli podľa zamestnávateľov v potravinárskom priemysle vždy považované za tradičné, nie nepreskúmané.

 

EIHA komisii predostrela 3 základné dôvody prečo extrakty z priemyselnej konopy sú skôr tradičné ako nepreskúmané (novel).  

 

Prvý: Konopa je iný druh rodu Cannabis ako ten, čo sa používa v medicíne alebo pri rekreačnom užívaní. Viac o tom, podľa čoho sa rozlišujú, píšeme tu.

Druhý: Ak chápeme vznik poľnohospodárstva a jeho spojenie s rozvojom druhu Homo Sapiens, potom rod Cannabis bol odjakživa spoločník človečenstva. Ďalším argumentom je, že konopné kvety boli uznané Európskou komisiou ako potravinová prísada vo výrobe pivných nápojov od r. 1998. O histórii pestovania a spracovania konopy na území dnešného Slovenska píšeme tu a vo svete zas tu.

Tretí: Cannabidiol bol potvrdený svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v júni 2018 ako bezpečný.

 

“Samotné CBD nevykazovalo žiadne podstatné psychoaktívne, kardiovaskulárne alebo iné efekty.”2

 

Generálny riaditeľ WHO to v jeho liste potvrdzuje generálnemu tajomníkovi OSN v Júli 2018:

 • „komisia odporúčala, že prípravky považované za čisté CBD by nemali byť spísané v zoznamoch v medzinárodných dohodách o drogovej kontrole.
 • „neexistujú žiadne prípady zneužívania alebo závislosti spojené s čistým CBD. Žiadne zdravotné problémy neboli spájané s používaním CBD.
 • „CBD je považované za všeobecne dobre znášané a s dobrým bezpečnostným profilom.“3

 

Na základe vyššie spomenutých argumentov EIHA požiadala Európsku komisiu, aby uznala konopné extrakty (CBD oleje) s prirodzene sa vyskytujúcimi úrovňami CBD ako tradičnú potravinu. Kedy sa tak stane, nevedno.

 

Zatiaľ majú profesionálni výrobcovia extraktov (alebo syntetických kanabinoidov) podanú prihlášku ich CBD aplikácie do novel Food katalógu a čakajú na vyhodnotenie.

 

 

Zdroje:

1, Úrad Verejného Zdravotníctva SR: CBD (cannabidiol) ako súčasť potravín, prípadne výživových doplnkov v Slovenskej republike – Informácia. Tlačová správa, január 2021. URL: https://zeta.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4598%3Acbd-cannabidiol-ako-suas-potravin-pripadne-vyivovych-doplnkov-vnslovenskej-republike-informacia&catid=185%3Anove-potraviny&Itemid=1 

2, EIHA: European Industrial Hemp Association asked by European Commission to advise on traditional or novel food status of hemp extracts. Tlačová správa, január 2019. URL: https://eiha.org/media/2019/01/19-01-14-press_release_EIHA-novelfoods.pdf

3, EIHA Novel Foods Working Group: Cannabis Sativa L. As A Traditional Food Source. Powerpoint prezentácia, október 2018. URL: http://eiha.org/media/2019/01/18-10-16_NF-WG-EIHA-Presentation-Released-final.pdf

4, WHO Expert Committee on Drug Dependence, fortieth report. Geneva: World Health Organization; 2018 (WHO Technical Report Series, No. 1013).. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279948/9789241210225-eng.pdf

5, list generálneho riaditeľa WHO generálnemu tajomníkovi OSN, júl 2018. URL: https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/UNSG_SignedDGletter.pdf

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

1 Úrad Verejného Zdravotníctva SR: CBD (cannabidiol) ako súčasť potravín, prípadne výživových doplnkov v Slovenskej republike – Informácia. Tlačová správa, január 2021. URL: https://zeta.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4598%3Acbd-cannabidiol-ako-suas-potravin-pripadne-vyivovych-doplnkov-vnslovenskej-republike-informacia&catid=185%3Anove-potraviny&Itemid=1 

2 WHO Expert Committee on Drug Dependence, fortieth report. Geneva: World Health Organization; 2018 (WHO Technical Report Series, No. 1013).. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/279948/9789241210225-eng.pdf

3 list generálneho riaditeľa WHO generálnemu tajomníkovi OSN, júl 2018. URL: https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/UNSG_SignedDGletter.pdf

Čítať článok
Legislatíva a regulácia CBD na Slovensku
Legislatíva a regulácia CBD na Slovensku

Od 1. Mája 2021 je účinná novela zákona 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.

Omamné látky a psychotropné látky (definované zákonom) sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch skupín uvedených v prílohe č. 1, tohto zákona.

 • Do I. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky, ktoré nie sú obsiahnuté ako liečivo v lieku.
 • Do II. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s vysokou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku.
 • Do III. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s nižšou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku.

 

Dôležité je spomenúť paragrafy 4 a 5 (§4 Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami, §5 Podmienky na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami), ktoré definujú zaobchádzanie a držbu omamných látok. Ak nespĺňate podmienky, máte veľký problém.

 

Najdôležitejšia zmena ohľadom CBD v tejto novele je, že CBD bolo vyškrtnuté zo zoznamu v ll. Skupine (v prvej ani nikdy nebolo). Vyškrtnuté bolo na základe argumentu , že „odborný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie ju považuje za neškodnú a nespôsobujúcu vznik závislosti a navyše, táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov OSN. Rozhodnutia OSN boli prijaté na základe hodnotenia odborného výboru pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie.”1

 

Čo ostáva v l. skupine?

 • THC, chemicky tetrahydrokanabinoly, všetky stereoizoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index 6a(7), delta hor. index 7, delta hor. index 8, delta hor. index 10, delta hor. index 9(11) a ich stereochemické varianty
 • Extrakt suchý z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise2
 • Rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise2
 • Tinktúra (etanolový výluh) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise1
 • Živica z rastlín rodu Cannabis (konopa) okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise2

 

Čo ostáva v ll. skupine?

 • THC, delta-9-tetrahydrokanabinol, chemicky (-)-(6aR, 10aR)-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo/c/chromen-1-ol

 

Čo sa týka konopy ako rastliny, tak:

V §2 definuje spracovanie a zužitkovanie konopy, okrem iného na výrobu koncentrátu, tinktúry, extraktu, či živicu.

V §4 vyníma pestovanie konopy na priemyselné účely z rôznych činností (ako napr. pestovanie, výroba a distribúcia) súvisiacich s omamnými a psychotropnými látkami 1. skupiny, na ktoré sa vyžadujú povolenia.

Tu treba ale špeciálne pripomenúť § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej Republiky č.50/2007 Z.z.o registrácii odrôd pestovaných rastlín a špeciálne Spoločný katalóg odrôd poľných plodín, ktorý definuje povolené odrody Konopy siatej.

 • §15 definuje pravidlá pre pestovanie konopy na priemyselný alebo výskumný účel a §36 kontrolné orgány.

 

A čo teraz s CBD?

To že bolo CBD vyškrtnuté zo zoznamu znamená, že užívateľovi nehrozí žiaden postih. Neznamená to však, že teraz sa ako izolát môže veselo pridávať do výživových doplnkov, čokolády, cukríkov a podobne.

 

Lieky sú samostatná skupina. Aj v predošlá legislatíva viedla CBD ako zakázanú látku len v druhej skupine, čiže s liečebným potenciálom.

 

Použitie v kozmetike je povolené (ale aj ako kozmetika podlieha zákonom upravujúcim kozmetiku, napr. Zákon č. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.)

 

K použitiu v potravinách alebo výživových doplnkoch vydal Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorý je zodpovedný za dohľad, tlačovú správu, kde informuje, že použitie CBD nebude možné “v potravinách (vrátane výživových doplnkov), nakoľko Cannabidiol je uvedený vo verejne dostupnom „Novel Food“ katalógu na webovej stránke Európskej komisie (http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm#) so statusom, že sa jedná o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách.”

 

Novel Food katalógu sa špeciálne venujeme tu.

 

Aj pre tieto dôvody je prírodný extrakt CBD od Konopnice ponúkaný ako aromatický prípravok.

 

Tento článok v žiadnom prípade neslúži ako právne stanovisko. V každom prípade sa pre viac informácií treba oboznámiť s celou platnou legislatívou.

 

Zdroje:

---------------------------------------------------------------------

1) Doložka vybraných vplyvov k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým  sa mení a dopĺňa  zákon č. 153/2013 Z. z.  o národnom zdravotníckom informačnom systéme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dostupné pod číslom parlamentnej tlače 354.

2) Čl. 9 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v platnom znení.

 

 

 

Čítať článok
Obsah CBD a THC v konope v otázkach jej využitia a legálnosti
Obsah CBD a THC v konope v otázkach jej využitia a legálnosti

[Článok bol aktualizovaný 2.1.2023]

 

Vzťah THC a CBD je úzko spätý. Sú to dva najviac zastúpené kanabinoidy v konope a teda tiež najviac preskúmané.

 

Pre záujemcu o konopu či CBD je dobré vedieť, podľa akých kritérií sa rozhoduje, či sa jedná o konopu pre technické účely alebo konopu s drogovým potenciálom bez ohľadu na odrodu.

 

Nuž podľa OSN, United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) testovacieho protokolu sa zisťuje obsah THC a CBN voči CBD:

 THC_CBD formula

                                                                                                THC (tetrahydrocannabinol)

                                                                                                CBN (cannabinol)

                                                                                                CBD (cannabidiol)

 

 • Ak je X < 1, rastlina sa považuje na technické účely
 • Ak je X > 1 rastlina má (medicinálny) drogový potenciál

 

Ak Vás zaujíma viac, tu je spoločné stanovisko globálneho konopného sektora v zastúpení regionálnych združení.

 

V praxi si každá krajina stanoví maximálne množstvo THC pre technickú konopu ako napríklad:

 • V EÚ je od 1.1. 2023 limit 0,3% THC
 • USA a Kanada rovnaký limit 0,3% THC
 • Taliansko 0,6% THC
 • Česko, Švajčiarsko a Austrália majú limit 1,0% THC

 

Zvýšenie obsahu THC pre konopu na technické účely na 0,3% v celej EÚ bolo schválené Európskou radou a potvrdené v parlamente v Decembri 2021 s účinnosťou od 1.1.2023. Ešte v októbri 2020 Európsky parlament schválil možnosť vytvoriť aj marketingové štandardy pre konopu, ale tento predpis ešte musia odobriť Európska komisia a rada.

 

V praxi to má význam nasledovný:

A, zvýšenie množstva THC umožní vstup nových odrôd na trh a tiež ich šľachteniu , čo bude mať za následok používanie plodín, ktoré sa lepšie prispôsobia klimatickým podmienkam v rôznych častiach EÚ.

 

B, vytvorenie marketingových štandardov sa odrazí v kvalite a štandardizácii ako konopných produktov, tak aj v regulačnom rámci. Marketingové štandardy, ktoré existujú pre mnohé poľnohospodárske produkty, zahŕňajú klasifikačné kritériá, prezentáciu, balenie, vlastnosti produktov, použité špecifické látky alebo poľnohospodárske metódy.

 

Na záver dodajme, že THC je psychotropné (ovplyvňuje duševnú činnosť) a aj ilegálne. Pre viac o legislatíve a regulácii THC a CBD sa dočítate tu.

 

Ak vás bližšie zaujíma kategorizácia druhov konopy podľa jej názvov, isto oceníte aj tento článok.

 

Zdroje:

1, EIHA Novel Foods Working Group: Cannabis Sativa L. As A Traditional Food Source. Powerpoint prezentácia, október 2018. URL: http://eiha.org/media/2019/01/18-10-16_NF-WG-EIHA-Presentation-Released-final.pdf

2, EIHA: The EU Parliament endorses the increase of THC level for industrial hempon the field in a key vote on the Common Agricultural Policy. Tlačová správa, október 2020. URL: https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/10/PR_Vote-on-CAP_THC.pdf

3, Industrial Hemp Sector Representatives: Common Position of the Industrial Hemp Sectoron the Single Convention and the International Drug Control System. Position Paper, marec 2020. URL: https://eiha.org/wp-content/uploads/2020/09/Common-position-of-the-Industrial-Hemp-Sector.pdf

Čítať článok
Rozdiel medzi konopným olejom a CBD olejom
Rozdiel medzi konopným olejom a CBD olejom

 

Pri prezeraní konopných produktov sa môžeme stretnúť s rôznymi variáciami v názvoch, kde každý môže obsahovať slovo “olej”

 

Začnime olejom najbežnejším, a to olejom z konopných semien (po anglicky hemp seed oil), ktorý sa používa namä v kuchyni. Na pultoch ho nájdete ako “Konopný olej”, ale ak obrátite fľašku, mali by ste sa dočítať, že bol vyrobený z konopných semien. Tie totiž oproti zvyšku rastliny ako jediné neobsahujú žiadne THC.

 

Olej z konopných semien obsahuje vysoké množstvo nenasýtených mastných kyselín Omega 3,6,9 a má vysoký obsah vitamínu E.

 

Je určený predovšetkým do studenej kuchyne, pretože nad 180°C stráca všetky zdravé látky. 

 

Krásne orieškovo chutí aj vonia. Farbou pripomína olivový olej a tiež by mal byť za studena lisovaný.

 

Ostatné konopné oleje (v angličtine dokonca dva názvy „Hemp oil“ vs „Cannabis oil“) a takisto CBD olej extrakty zo zelených častí rastliny. Pri CBD oleji sa pozornosť sústredí na CBD, čo by sa malo odraziť na jeho vysokom obsahu.

 

Tu sa dostávame k legislatíve (o ktorej píšeme viac tu).  Akékoľvek koncentráty, tinktúry, extrakty, či živica spadajú do 1. Skupiny omamných a psychotropných látok, pokiaľ to sú nie koncentráty, tinktúry, extrakty, či živica z povolených odrôd Konopy siatej (Cannabis sativa L.). Európska únia eviduje viac ako 75 povolených odrôd tejto rastliny vo svojom Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín. Tieto odrody obsahujú nie viac ako 0.2% THC v rastline. (O tom viac tu.)

 

Čítať článok
Ake sú účinky CBD?
Ake sú účinky CBD?

 

ENDOCANNABINOIDY

Psychoaktívne a bolesť tlmiace účinky rastliny konope (Cannabis sativa) sú človeku známe už tisícročia. Keď sa vedci začali zaoberať mechanizmom týchto účinkov, natrafili na celkom novú skupinu látok s vysoko vyvinutou a široko rozmiestnenou infraštruktúrou v našom tele, vrátane vlastnej výroby, ktoré preto nazvali ENDO-CANNABONOIDY (teda „vnútorné“ cannabinoidy) na rozdiel od cannabinoidov rastlinného pôvodu (PHYTO-CANNABINOIDY).

 

Tieto endocannabinoidy vyvíjajú svoje rozmanité účinky prevažne ako v krvi a tkanive obiehajúce takzvané ligandy väzbou na receptory sediace na povrchu cieľových buniek (princíp KĽÚČ-ZÁMOK).

 

ligand and receptor

 

Najznámejšie a aj najlepšie preskúmané endocannabinoidy sú N-arachidonoylethanolamine (AEA, známy lepšie pod názvom anandamid, slovíčko pochádzajúce zo sanskritu ktoré znamená „šťastie, blaho“, prvý krát chemicky izolovaný a popísaný v roku 1992) a 2-arachidonoylglycerol (2-AG), celkovo sa jedná o viacero rôznych ale molekulárne podobne skladaných látok.

 

KEDY TELO PRODUKUJE ENDOCANNABINOIDY?

Endocannabinoidy telo vytvára vtedy, keď ich potrebuje a presne tam, kde ich potrebuje odstrihnutím a modifikáciou určitých častí mastných kyselín, z ktorých sa skladá stena bunky, účinok je teda prevažne priestorovo obmedzený na rozdiel od cannabinoidov vnesených do tela z vonka. Podnety na výrobu sú rozmanité a keďže sa podieľajú na toľkých rôznych procesoch, ťažko pomenovať určitý spúšťač. Celý systém lepšie pochopíme, keď ich budeme vnímať ako jeden z veľa regulátorov aktivity buniek, ako keby o jedno koliesko naviac na veľkom mixážnom pulte.

 

AKO ÚČINKUJÚ ENDOCANNABINOIDY?

Endocannabinoidy sú takzvané retrográdne transmitery, to znamená že ak si predstavíme komunikačnú reťaz nervových buniek ako dlhý kábel tak tieto látky spätnou väzbou ovplyvňujú a prevažne tlmia intenzitu, akou signály cez tento kábel prechádzajú. Inak povedané, ak kamarát na mňa hlasno kričí a ja mu gestom mojej ruky ukážem, že nech stlmí svoj rev a tým ho aj stlmí, tak spätná väzba prebehla porovnateľne, pričom v tomto príklade gesto mojej ruky je endocannabinoid vylúčený bunkou 2 a kamarátové oko, ktorým ho zbadá, CB-receptor bunky 1.

 

Takto sa endocannabinoidy nielen podieľajú na kognitívnych a pamäťových procesoch, fungovaní imúnneho systému a vývoji motorických schopností či celej bunkovej sústavy, ale aj výrazne ovplyvňujú pociťovanie bolesti, emočné a motivačné naladenie vrátane pociťovania strachu a depresie, plodnosť a tehotenstvo, či reguláciu chuti do jedla. Je badateľné, že endocannabinoidy sú dokonalo zakomponované do rozmanitých procesov v tele.

 

Najviac rozšírený receptor je CB1 (prvý popis 1990), nájdeme ho v tele prevažne na bunkách centrálnej (teda v mozgu a mieche) a periférnej nervovej sústavy (teda v nervoch zbytku tela a  končatín), ale aj v zažívacom trakte, v srdci, v pľúcach, v močovom mechúri, v nadobličkách a na bunkách imúnneho systému.

 

Druhým hlavným receptorom je CB2 (prvý popis 1993), ktorý nájdeme predovšetkým na bunkách imúnneho systému, kde ovplyvňuje vylučovanie cytokínov, teda komunikačných a zápalových látok.

 

V bunke sa po viazaní na CB-receptory na jej povrchu aktivuje takzvaný G-proteín, bielkovina visiaca na vnútornej strane receptora, a spustí celú kaskádu aktivácie ďalších bielkovín. Koniec tohto reťazca väčšinou zahŕňa aj otvorenie kanálov v stene bunky pre kálium (draslík), čím sa výrazne stlmí signalizačná aktivita tejto bunky, ako keby sa troška pritlačila brzda. Susediace bunky možno majú iný receptor na cannabinoidy, alebo receptory na cannabinoidy vôbec nemajú, a práve tým vzniká profil účinkov.

 

PHYTOCANNABINOIDY

Využitie konopy poznáme už od starodávnych kultúr (ríša asýrčanov, skýtov, trákov a dáciov), kde prevažne šamani vyvolávali stav tranzu inhaláciou ich dymu. Stretáme sa ale už aj tu s konzumom na rekreačné účely.

 

Pri konzume konopy ako celej rastliny  - či už prostredníctvom inhalácie alebo požitia ústami - v tele účinkujú všetky chemické zložky naraz. Keďže sú všetky cannabinoidy lipofilné (resp. dobre sa rozpúšťajú v tuku), rýchlo sa rozmiestnia po tele a po niekoľkohodinovej fáze hlavného účinku sa pomaly vylučujú pozostatky z tukových buniek. Najviac zastúpené sú cannabinoidy CBD (Cannabidiol) a THC (Tetrahydrocannabinol). Keď sa začala konopa využívať na medicínske účely, bolo veľmi dôležité presne zadefinovať, ktoré odrody obsahujú koľko množstva týchto chemikálií, a tak lekári napríklad v USA a v Nemecku majú k dispozícií rozmanitú paletu odrôd konopy s presne určeným pomerom týchto látok, aj keď sa ukázalo, že výdaj sušených častí rastlín podlieha u pacientov oveľa výraznejším variáciám koncentrácie ako výdaj olejových prípravkov s presnejšie realizovateľným dávkovaním. Taktiež sú dostupné tabletky s presne definovanými množstvami THC (napr. Dronabinol, Nabilon) a sprejove aplikátory (napr. Nabiximols obsahujúci THC a CBD).

 

THC (Tetrahydrocannabinol)

Povedzme si najprv niečo o THC (prvý krát popísaný 1964), keďže väčšina laických predstáv o účinkovaní konopy a jej prvkov spočíva z efektov práve tejto látky. Najväčšiu koncentráciu THC nájdeme v neoplodnených kvetinách ženského pohlavia. Po vstrebaní do krvi sa rýchlo rozmiestni po tele a silno viaže na receptory CB1 a CB2 a vyvoláva takto svoje účinky ako pocit uvoľnenia a redukcie bolesti, ale aj pocit šťastia a ďalšie psychoaktívne efekty (byť „high“), ktoré majú potenciál vyvolať závislosť a pri náchylných osobách, alebo vysokom dávkovaní, môžu prejsť do pocitov strachu a paranoje, zmeny vnímania zmyslových vnemov a v krajných prípadoch aj utlmení dýchania. V tomto súvise sa vyskytli aj úmrtia.

 

V medicíne sa využíva na tlmenie silných neuropatických alebo onkologických bolestí, na zmiernenie zvýšeného svalového napätia (spasticity) v rámci neurologického ochorenia skleróza multiplex, proti nevoľnosti a zvracaniu v súvislosti s chemoterapiou a na podporu pocitu hladu v rámci HIV/ AIDS. Ako vedľajšie účinky dávok používaných v medicíne poznáme najmä únavu, závrat, nevoľnosť, rýchly pulz, zmeny krvného tlaku, sucho v ústach, bolesť hlavy, ale aj vplyvy na psychiku (vrátane zvýšenej konzumácie jedla) a pri vyššom dávkovaní ľahké psychotropné efekty.

 

CBD (Cannabidiol)

CBD (prvý krát popísaný 1940) sa na rozdiel od THC viaže CB-receptory iba pomerne slabo a k tomu ešte aj tak, že ich síce obsadí a zablokuje, ale nevyvolá očakávaný efekt (takáto látka sa nazýva antagonist). Takto pôsobí protichodne k niektorým účinkom THC a z pohľadu farmakológie akoby zmierni niektoré z jeho nežiadúcich účinkov (najmä psychoaktívne efekty a zrýchlenie pulzu).

 

CBD sa dodatočne viaže na CB1-receptor aj mimo hlavnej „pristávacej plošiny“ s podobným tlmivým efektom a taktiež sa viaže na iné receptory rôznych molekulárnych odvetví, napr. aj zo skupiny vaniloidov ako je capsaicin, štipľavá zložka čili papriky, aj zo skupiny receptorov pre serotonín, ktorého aktivita v mozgu sa spája so stabilizáciou nálady a pocitom šťastia no aj s výskytom návykových ochorení. Taktiež za určitých okolností vie priamo ovplyvňovať funkčnosť mitochondrií, malých častíc bunky na výrobu energie. Týmto vzniká takzvaný „entourage effect“, čo vykresľuje podstatu, že účinok je veľmi komplexný a ťažko uchopiteľný.

 

Od CBD nepoznáme zatiaľ žiadne psychotropné príznaky otrávenia, ako napríklad od THC, ale pri vyššom dávkovaní sa takisto stretneme s únavou, nevoľnosťou, u niektorých osobách s pocitom vnútorného nepokoja, s ťažkosťami zaspať a zníženou chuťou do jedla.

 

Treba poznamenať, že orálna bioaktivita CBD je len 6 %, to znamená že po požití ústami sa iba malé množstvo dostane do krvi a dosiahnutie maximálneho efektu môže trvať 1-2 hodiny. Inhaláciou sa dosahuje bioaktivita okolo 30 % s nástupom maximalneho efektu behom pár minút. Po výdatnom molekulárnom spracovaní v pečeni a v črevách sa vylučujú odpadové produkty močom, polčas vylučovania v tele je zhruba 20-30 hodín (teda čas, za ktorý sa vylúči polovica vstrebaného množstva). Treba ale myslieť na už spomínané pomalé vylučovanie z tukových buniek. (Pre tých, čo sa zaujímajú, pri THC sa tento čas pohybuje okolo 50 hodín a jeho metabolity nachádzame v moči niekoľko dní, najmä pri pravidelnej konzumácii.)

 

Na lekársky predpis sa používa ako dodatočná terapia pri ťažkých epileptických ochoreniach, zatiaľ u prevažne pediatrických pacientoch (syndrómy Lennox-Gastaut, Dravet a tuberózna skleróza). Konkluzívne štúdie existujú pre pacientov so sklerózou multiplex, keď trpia neuropatickými bolesťami, poruchami spánku alebo spasticitou. Anekdoticky popísané účinky napríklad na migrénu, schizofréniu, úzkostné poruchy, závislosť na THC, Tourettov syndróm, Huntingtonovu alebo Parkinsonovu chorobu sa často v rámci dôkladnejších  klinických štúdií nedarí napodobniť, aj keď niektorí pacienti hlásia, že sa subjektívne cítia lepšie.

 

V prípade CBD bolo do roka 2021 nakoncipovaných vyše 400 takýchto štúdií, z toho ukončených zhruba polovica.  Aj keď výskumné úsilie smeruje aktuálne rôznymi smermi, a v rámci niektorých laboratórnych pokusov získavame zaujímavé poznatky, americká štátna agentúra na kontrolu liečiv (FDA - Food and Drug Administration) každý rok karhá predávajúcich kvôli zradným a klamlivým tvrdeniam o zatiaľ nedostatočne vedecky podložených zovšeobecneniach a hypoteticky diskutovaných vplyvoch na rakovinu, autizmus alebo demenciu.

 

Dr. Marian Šujak
- neurológ pôsobiaci na klinike v Rakúsku

 

 

Referencie:

 • Bruni et al. Molecules 2018
 • Devane et al. Science 1992 - prvý popis endocannabinoidu AEA
 • Devinsky et al. Epilepsia 2014
 • Herodotus Historie - využitie konope v staroveku
 • Hillard C Neuropsychopharmacology 2018
 • Huestis Chem Biodivers 2007
 • Laprairie et al. Brit J Pharmacol 2015
 • Lucas et al. Brit J Clin Pharmacol 2018
 • Mechoulam et al. J Clin Phramacol 2002
 • Mouslech & Valla Neuro Endocrinol Lett. 2009
 • Olivas-Aguirre et al. Cell Death & Disease 2019
 • Pertwee R Endocannabinoids - Handbook of Experimental Pharmacology, Springer 2015
 • Prospéro-García O Arch Med Res 2019
 • Scuderi et al. Phytotherapy Research 2009

 

Obrázky:

 • Guryanov et al. Materials Science & Engineering 2016
Čítať článok
O CBD
O CBD

 

CBD je skratka pre Cannabidiol, chemickú zlúčeninu vyskytujúcu sa v rastlinách rodu Cannabis, teda v konope (nominatív jednotného č. „konopa“). Patrí do skupiny kanabinoidov, teda viacerých látok, ktoré sú kategorizované pod týmto názvom.

 

Zaujímavým faktom je, že kanabinoidy sa v rastlinnej ríši nevyskytujú nikde inde iba v konope. Preto sa im tiež hovorí fyto-kanabinoidy. (z gréckeho „fyto“, čiže rastlinný). Prečo by sme sa ale mali zaujímať o tieto fyto-kanabinoidy?

 

Pretože všetky vyššie živočíchy majú sebe vlastný endo-kanabinoidný systém (po anglicky endocannabinoid system, skratka ECS), ktorý ovplyvňuje širokú škálu životných funkcií.

 

Endo-kanabinoidný systém

ECS je biologický systém, ktorý sa skladá z endo-kanabinoidov, čo sú endogénne (teda vznikajú vnútri organizmu) neurotransmitery, ktoré sa viažu na kanabinoidné receptory a ich proteíny. Tieto môžu mať rôzne prejavy a regulovať tak rôzne telesné funkcie.

 

ECS ovplyvňuje fyziologické procesy ako bolesť, pohyb, emócie, trávenie, zdravie kostí a kože. Taktiež reguluje vnútornú sekréciu, plodnosť a faktory bunkových funkcií. Ovplyvňuje kardiovaskulárny a imunitný systém, pamäť, chráni nervy.

 

Dva najznámejšie endo-kanabinoidy sú arachidonyletanolamid, ink zvaný Anandamid (AEA) a 2-arachidonylglycerol (2-AG). Telo ich pomocou enzýmov vylučuje podľa potreby, aby sa viazali na receptory ako napr. CB1 , CB2, TRPV1, ktoré majú najmä neuromodulárne a immunomodulárne prejavy, ale ako bolo spomenuté, ovplyvňujú aj iné procesy. Ako endo-kanabinoidov, tak aj receptorov, na ktoré sa viažu je viac.

 

ECS, jeho endo-kanabinioidy, regulačné enzýmy a receptory hrajú úlohu kľúčového mediátora fyziologickej homeostázy (iným slovom rovnováhy) tak, aby rôzne telesné systémy pracovali v rámci úzkych parametrov bez výrazného nedostatku no ani v prílišnej aktivite. Tak ako sa imunitný systém vysporiada s invazívnymi proteínmi baktérii a vírusov, ECS môže mať podobnú rolu pre vysporiadanie sa s neproteínovými zásahmi ako úraz alebo nedostatok kyslíka. 

 

Ak ECS funguje normálne, osoba sa teší z normálneho duševného stavu, bez bolesti, s dobrým trávením. Naopak, morbídna obezita je sprevádzaná zvýšeným zápalom, inzulínovou rezistenciou, dokonca cukrovkou. ECS je v takých prípadoch hyperaktívny. Podobne, prebytok aktivity CB1 môže byť spojený s cirhózou pečene. V takomto prípade môže fyto-kanabinoid CBD na CB1 pôsobiť antagonisticky, teda opačne.) Ak je ECS hypoaktívny a úroveň endokanabinoidov nízka, je to sprevádzané poruchami ako napríklad migrénou, fybromialgiou a syndrómom dráždivého hrubého čreva. Štúdie ukázali, že liečba kanabinoidmi na podporu ECS prináša benefity.

 

Výskum konopy

Názov kanabinoidov je odvodený od rastliny Cannabis sativa L. (Konopa siata), v ktorej boli objavené. V súčasnosti sa počet kanabinoidov odhaduje na 150. Čo do farmakodynamických efektov (množiny biologických účinkov), sú Tetrahydrocannabinol (THC) a Cannabidiol (CBD) najviac preskúmané. Vďaka štúdiu THC boli následne objavené kanabinoidné receptory a endo-kanabinody u stavovcov (vrátane človeka).

 

Výskum konopy viedol k objaveniu ECS možno dekády skôr ako by bol objavený iným spôsobom. Nie je to ojedinelý prípad, kedy nás štúdium rastlín nasmerovalo správnym smerom k bližšiemu pochopeniu fungovania chémie našich tiel. Napríklad aspirín, polo syntetický derivát kyseliny salicylovej z vŕbovej kôry bol dostupný 100 rokov skôr ako základ jeho schopnosti liečiť bolesť a zápal viedol k objavu prostaglandínov.

 

Klinické štúdie

V klinických štúdiách boli najviac testovanými fyto-kanabinoidmi: delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC), delta-9 Tetrahydrocannabivarin (THCV), Cannabidiol (CBD), Cannabidivarin (CBDV), Cannabigerol (CBG), Cannabichromene (CBC). Tiež treba pripomenúť, že metóda extrakcie z pôvodnej rastliny má vplyv na farmakologické a terapeutické účinky.

 

Záverečné práce z lege artis (v súlade s vedeckými pravidlami) klinických štúdií s vysokou účasťou pacientov v období od roku 1975 do roku 2015 konštatovali pozitívne terapeutické účinky kanabinoidov na významný počet hodnotených prípadov. Zhrnutie bolo publikované v žurnály Critical Reviews in Plant Sciences v r. 2016 a potvrdilo pozitívne liečebné účinky kanabinoidov pri indikáciách:

 • Nevoľnosť a zvracanie pri chemoterapii a rádioterapii
 • Nechuť do jedla pri pacientov s HIV/AIDS alebo pacientov chorých na rakovinu
 • Neuropatická alebo chronická bolesť
 • Kŕčovitosť pri skleróze multiplex

 

Štúdia tiež potvrdila liečebný potenciál terapií s kanabinoidmi pri:

 • Skleróze multiplex
 • Epilepsii
 • Bolestiach a kŕčovitosti
 • Nevoľnosti a zvracaní
 • Poruchách príjmu potravy
 • Strese a úzkosti
 • Pri neuroprotekcii
 • Schizofrénii
 • Nádorových ochoreniach

 

Ďalšie klinické štúdie dajú odpovede na otázky týkajúce sa ďalšieho využitia kanabinoidov, ich účinkoch, tolerancie a bezpečnosti. Treba zopakovať, že sa jedná o lege artis štúdie, pod dohľadom odborníkov a pri presne stanovených podmienkach a dávok konkrétnych knabinoidov.

 

Molekulárne farmakologické účinky Cannabidiolu (CBD):

Čo však môžeme konkrétne povedať o samotnom CBD? CBD ovplyvňuje stav ECS a takisto niektorých ostatných receptorových systémov vďaka nasledujúcim farmakologickým činnostiam:

 • Samotné CBD nemá žiadne psychoaktívne účinky a dokonca pôsobí opačne (antagonisticky) na psychoaktívne účinky THC
 • Zvyšuje hodnoty endo-kanabinoidu Anandamid-u (AEA). Jeho názov je odvodený zo slova “blaho” v sanskrite
 • o ďalších účinkoch píšeme obšírnejšie

 

Zdroje:

 • Russo, E., MD: Introduction to the Endocannabinoid System, International Cannabis and Cannbinoids Institute (ICCI), 2019
 • Šulcová, A., MD, PhD: Pharmacodynamics of Cannabinoids, International Cannabis and Cannbinoids Institute (ICCI), 2019

 

Čítať článok
Hore
66 položiek celkom
Používáme ověření věku Adulto