Legislatíva a regulácia CBD na Slovensku

 

[Článok aktualizovaný 2.1.2024]

Od 1. Mája 2021 je účinná novela zákona 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Predtým, než si povieme v čom spočívala novela, priblížme si rámec zákona.

 

Omamné látky a psychotropné látky (definované zákonom) sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch skupín uvedených v prílohe č. 1, tohto zákona.

 • Do I. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky, ktoré nie sú obsiahnuté ako liečivo v lieku.
 • Do II. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s vysokou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku.
 • Do III. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s nižšou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku.

 

Najdôležitejšia zmena ohľadom Cannabidiolu (CBD) v tejto novele je, že CBD bolo vyškrtnuté zo zoznamu v ll. Skupine (v prvej ani nikdy nebolo). Vyškrtnuté bolo na základe argumentu , že „odborný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie ju považuje za neškodnú a nespôsobujúcu vznik závislosti a navyše, táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov OSN. Rozhodnutia OSN boli prijaté na základe hodnotenia odborného výboru pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie.”1

 

Čo ostáva v l. skupine?

 • THC, chemicky tetrahydrokanabinoly, všetky stereoizoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index 6a(7), delta hor. index 7, delta hor. index 8, delta hor. index 10, delta hor. index 9(11) a ich stereochemické varianty
 • Extrakt suchý z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise2
 • Rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise2
 • Tinktúra (etanolový výluh) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise1
 • Živica z rastlín rodu Cannabis (konopa) okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise2

 

Čo ostáva v ll. skupine?

 • THC, delta-9-tetrahydrokanabinol, chemicky (-)-(6aR, 10aR)-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo/c/chromen-1-ol

 

Čo sa týka konopy ako rastliny, tak:

V §2 definuje spracovanie a zužitkovanie konopy, okrem iného na výrobu koncentrátu, tinktúry, extraktu, či živicu.

V §4 vyníma pestovanie konopy na priemyselné účely z rôznych činností (ako napr. pestovanie, výroba a distribúcia) súvisiacich s omamnými a psychotropnými látkami 1. skupiny, na ktoré sa vyžadujú povolenia.

Tu treba ale špeciálne pripomenúť § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej Republiky č.50/2007 Z.z.o registrácii odrôd pestovaných rastlín a špeciálne Spoločný katalóg odrôd poľných plodín, ktorý definuje povolené odrody Konopy siatej.

 • §15 definuje pravidlá pre pestovanie konopy na priemyselný alebo výskumný účel a §36 kontrolné orgány.

 

A čo teraz s CBD?

To že bolo CBD vyškrtnuté zo zoznamu znamená, že užívateľovi nehrozí žiaden postih. Neznamená to však, že teraz sa môže CBD veselo pridávať do výživových doplnkov, čokolády, cukríkov a podobne.

 

Lieky sú samostatná skupina. Aj v predošlá legislatíva viedla CBD ako zakázanú látku len v druhej skupine, čiže s liečebným potenciálom.

 

Použitie v kozmetike je povolené (ale aj ako kozmetika podlieha zákonom upravujúcim kozmetiku, napr. Zákon č. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.)

 

K použitiu v potravinách alebo výživových doplnkoch vydal Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorý je zodpovedný za dohľad, hneď po zmene zákona tlačovú správu, kde v predstihu informoval, že použitie CBD nebude možné “v potravinách (vrátane výživových doplnkov), nakoľko Cannabidiol je uvedený vo verejne dostupnom „Novel Food“ katalógu na webovej stránke Európskej komisie […] so statusom, že sa jedná o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách.”[1]

 

Novel Food katalógu sa špeciálne venujeme v nasledujúcom článku.

 

Aj pre tieto dôvody je prírodný extrakt CBD od Konopnice ponúkaný ako aromatický prípravok v súlade s legislatívou.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 • Zákon 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (Dostupný napr. tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/139/20210501.html)
 • Úrad Verejného Zdravotníctva SR: CBD (cannabidiol) ako súčasť potravín, prípadne výživových doplnkov v Slovenskej republike – Tlačová správa, január 2021. URL: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4598%3Acbd-cannabidiol-ako-suas-potravin-pripadne-vyivovych-doplnkov-vnslovenskej-republike-informacia&catid=185%3Anove-potraviny&Itemid=1 (stránka k 1.1.2024 už nie je platná)

 

[1] Úrad Verejného Zdravotníctva SR: CBD (cannabidiol) ako súčasť potravín, prípadne výživových doplnkov v Slovenskej republike – Tlačová správa, január 2021. URL: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4598%3Acbd-cannabidiol-ako-suas-potravin-pripadne-vyivovych-doplnkov-vnslovenskej-republike-informacia&catid=185%3Anove-potraviny&Itemid=1 (Stránka k 1.1.2024 už nie je platná.)

---------------------------------------------------------------------

1) Doložka vybraných vplyvov k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým  sa mení a dopĺňa  zákon č. 153/2013 Z. z.  o národnom zdravotníckom informačnom systéme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dostupné pod číslom parlamentnej tlače 354.

2) Čl. 9 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v platnom znení.

Používáme ověření věku Adulto