Legislatíva a regulácia CBD na Slovensku

Od 1. Mája 2021 je účinná novela zákona 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.

Omamné látky a psychotropné látky (definované zákonom) sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch skupín uvedených v prílohe č. 1, tohto zákona.

  • Do I. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky, ktoré nie sú obsiahnuté ako liečivo v lieku.
  • Do II. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s vysokou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku.
  • Do III. skupiny sa zaraďujú omamné látky a psychotropné látky s nižšou návykovosťou, ktoré sú obsiahnuté ako liečivo v lieku.

 

Dôležité je spomenúť paragrafy 4 a 5 (§4 Zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami, §5 Podmienky na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami), ktoré definujú zaobchádzanie a držbu omamných látok. Ak nespĺňate podmienky, máte veľký problém.

 

Najdôležitejšia zmena ohľadom CBD v tejto novele je, že CBD bolo vyškrtnuté zo zoznamu v ll. Skupine (v prvej ani nikdy nebolo). Vyškrtnuté bolo na základe argumentu , že „odborný výbor Svetovej zdravotníckej organizácie ju považuje za neškodnú a nespôsobujúcu vznik závislosti a navyše, táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov OSN. Rozhodnutia OSN boli prijaté na základe hodnotenia odborného výboru pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie.”1

 

Čo ostáva v l. skupine?

  • THC, chemicky tetrahydrokanabinoly, všetky stereoizoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index 6a(7), delta hor. index 7, delta hor. index 8, delta hor. index 10, delta hor. index 9(11) a ich stereochemické varianty
  • Extrakt suchý z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise2
  • Rastliny rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise2
  • Tinktúra (etanolový výluh) z rastlín rodu Cannabis (konopa), okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise1
  • Živica z rastlín rodu Cannabis (konopa) okrem semien a odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise2

 

Čo ostáva v ll. skupine?

  • THC, delta-9-tetrahydrokanabinol, chemicky (-)-(6aR, 10aR)-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo/c/chromen-1-ol

 

Čo sa týka konopy ako rastliny, tak:

V §2 definuje spracovanie a zužitkovanie konopy, okrem iného na výrobu koncentrátu, tinktúry, extraktu, či živicu.

V §4 vyníma pestovanie konopy na priemyselné účely z rôznych činností (ako napr. pestovanie, výroba a distribúcia) súvisiacich s omamnými a psychotropnými látkami 1. skupiny, na ktoré sa vyžadujú povolenia.

Tu treba ale špeciálne pripomenúť § 2 písm. f) nariadenia vlády Slovenskej Republiky č.50/2007 Z.z.o registrácii odrôd pestovaných rastlín a špeciálne Spoločný katalóg odrôd poľných plodín, ktorý definuje povolené odrody Konopy siatej.

  • §15 definuje pravidlá pre pestovanie konopy na priemyselný alebo výskumný účel a §36 kontrolné orgány.

 

A čo teraz s CBD?

To že bolo CBD vyškrtnuté zo zoznamu znamená, že užívateľovi nehrozí žiaden postih. Neznamená to však, že teraz sa ako izolát môže veselo pridávať do výživových doplnkov, čokolády, cukríkov a podobne.

 

Lieky sú samostatná skupina. Aj v predošlá legislatíva viedla CBD ako zakázanú látku len v druhej skupine, čiže s liečebným potenciálom.

 

Použitie v kozmetike je povolené (ale aj ako kozmetika podlieha zákonom upravujúcim kozmetiku, napr. Zákon č. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.)

 

K použitiu v potravinách alebo výživových doplnkoch vydal Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorý je zodpovedný za dohľad, tlačovú správu, kde informuje, že použitie CBD nebude možné “v potravinách (vrátane výživových doplnkov), nakoľko Cannabidiol je uvedený vo verejne dostupnom „Novel Food“ katalógu na webovej stránke Európskej komisie (http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm#) so statusom, že sa jedná o neschválenú novú potravinu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách.”

 

Novel Food katalógu sa špeciálne venujeme tu.

 

Aj pre tieto dôvody je prírodný extrakt CBD od Konopnice ponúkaný ako aromatický prípravok.

 

Tento článok v žiadnom prípade neslúži ako právne stanovisko. V každom prípade sa pre viac informácií treba oboznámiť s celou platnou legislatívou.

 

Zdroje:

---------------------------------------------------------------------

1) Doložka vybraných vplyvov k návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2018 Z. z., ktorým  sa mení a dopĺňa  zákon č. 153/2013 Z. z.  o národnom zdravotníckom informačnom systéme  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dostupné pod číslom parlamentnej tlače 354.

2) Čl. 9 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014) v platnom znení.

 

 

 

Používáme ověření věku Adulto