Od taxonómie ku kultivaru

 

Pravdepodobne ste už počuli názvy Cannabis sativa, Cannabis indica alebo Cannabis ruderalis. Toto sú tri základné druhy konopy. Nemá to nič spoločné s ich využitím, či na priemyselné alebo drogové účely. Je to iba názov odvodený botanikmi západnej civilizácie podľa toho, kde boli tieto druhy objavené. V Európe napr. najprv poznali iba Cannabis sativa - v latinčine znamená konopa siata a označujú sa tak mnohé rastliny, ktoré človek pestuje pre ich praktické využitie. Taký cesnak je Allium sativum. Potom sa botanikom doniesla z Indie botanicky odlišná konopa a pomenovali ju indica...

 

Ak uvidíte napísanú konopu ako „Cannabis sativa L.“, to „L“ na konci znamená zaradenie podľa Linného. Carl Linné (Carl Linnaeus) bol švédsky prírodovedec a zakladateľ taxonómie, čo je systematické triedenie a opis v rámci konkrétnej oblasti.

 

Od taxonómie ku kultivaru

Botanici zaraďujú rastliny do hierarchicky usporiadaných kategórií. Takto má každý názov svoju taxonomickú úroveň, podľa ktorej sa organizmy klasifikujú:

 

 

Rod       

Druh     

Odroda

Latinský názov

Cannabis

sativa   

var. spontanea

Slovenský názov

Konopa

siata

rumovisková

 

Ak sa vám marí, že Konopa rumovisková je predsa Cannabis ruderalis, marí sa vám správne. Názvy sa prekrývajú a je v tom riadny galimatiáš.

 

Taxonómia nám však aj tak veľa nepovie. Ako indica, tak aj sativa môžu slúžiť na drogové alebo priemyselné účely. Jediný faktor, ktorý v tomto rozhoduje je množstvo psychoaktívneho fytokanabinoidu THC (Tetrahydrocannabinol). V nepovolených (drogových) odrodách, je najvýraznejšie množstvo THC, zatiaľ čo v priemyselných odrodách je najrozšírenejší fytokanabonoid CBD (Cannabidiol).

 

Odroda je pestovaná prirodzene, bez akékoľvek ľudského vplyvu. Ak ale hovoríme o odrode, ktorá sa šľachtí pre špecifický produkt, hovoríme o kultivare (z anlg. cultivated variety) – „ako kultivar možno označiť aj ďalšie výsledky šľachtenia, ktoré nemusia byť úradne registrované, napr. línia, mutant, šľachtiteľský polotovar.“[1]

 

mceclip0-9

Obrázok: druhy konopy - sativa, indica, ruderalis

Zdroj obrázka: Hartsel, J. A.: Nutraceuticals: Efficacy, Safety and Toxicity. Academic Press, 2016. ISBN: 978-0-12-802147-7, s.738.

 

 

Pre jej špecifické použitie je v diskusii o názve [priemyselnej] konopy dôležitý jej kultivar a nie taxonómia. Na pomenovanie kultivarov sa používa Medzinárodný kód nomenklatúry pre pestované rastliny - ICNCP. NapríkladKC Zuzanaje kultivar Cannabis sativa registrovaný v Maďarsku šľachtený pre semená a biomasu. EÚ vedie katalóg všetkých povolených kultivarov, u ktorých je potvrdené množstvo THC menej ako 0,2% celkového objemu v sušine. Od r. 2023 to bude 0,3% THC, takže aj zoznam sa rozšíri.

 

Žiaden kultivar neprodukuje všetky možné kanabinody a terpény, ktoré sme v konope doteraz objavili. Genóm rastliny (jej dedičné vlohy) poskytuje možný súbor výsledného kanabinoidného a terpénového profilu, ale výsledný prejav génov závisí od činiteľov z vonkajšieho prostredia a tiež životného cyklu týchto molekúl. [Činitele z vonkajšieho okolia sú UV žiarenie, kyslík (oxidácia) a teplota.] Kombinácia genómu a vonkajších vplyvov vytvorí konečný fenotyp rastliny. 

 

Fenotyp = DNA + pôsobenie vonkajších činiteľov

 

Fenotyp reprezentuje všetky pozorovateľné črty rastliny, ale ak sa zaujímame o jej chemické charakteristiky, tj. kanabinoidný a terpénový profil [najbežnejšie pomer CBD : THC], potom nás zaujíma iný termín, a to chemotyp, resp. chemovar. O tom ale ďalší článok :) 

 

 

VYSVETLIVKY:

Terpény sa v prírode vyskytujú bežne. Rastliny si ich vytvárajú ako obranný mechanizmus voči škodcom alebo predátorom. Vyznačujú sa intenzívnou arómou, ale výskum ukazuje, že majú aj liečebný potenciál a sú chemickí príbuzní s kanabinoidmi. Napríklad terpén pinén, ktorý dáva borovici jej nezameniteľnú vôňu produkuje aj konopa. Konopa sama si vytvára viac ako 200 terpénov.

 

Fytokanabinoidy sú fenolové terpény syntetizované v prírode takmer výhradne iba v konope. Je ich vyše 140.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Šlechtění okrasných rostlin. Článok, 2022. URL: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=7132

Používáme ověření věku Adulto