CBD pre psy a mačky – bezpečnosť

 

O účinkoch a základne o bezpečnosti Cannabidiolu (CBD) u psov aj mačiek sme písali v predošlom článku. Teraz sa opäť vrátime k štúdii zo septembra 2022, ktorá načrtla oblasti výskumu bezpečnosti CBD u psov [aj mačiek] a premenné faktory bezpečnosti si rozvinieme viac.

 

Táto randomizovaná, placebom kontrolovaná a zaslepená štúdia[1] si dala dva ciele:

1, zistiť toleranciu orálne podanej jednej dennej dávky broad-spectrum CBD extraktu na úrovni 4 mg/ kg telesnej hmotnosti počas šiestich mesiacov u zdravých psov.

2, zmerať úroveň CBD v pôstnej plazme, moči a stolici počas rovnakého obdobia.

 

Broad-spectrum destilát sa potvrdil, ako dobre tolerovaný zdravými psami a štúdiou sa rozšírili dáta k určeniu hladiny bez pozorovaného negatívneho účinku (NOAEL).  Táto štúdia bola vykonaná na zdravých dospelých psoch, v kontrolovanom prostredí a navrhnutá na minimalizáciu rizík spojených s užívaním iných liekov.

 

V skúmaní hraníc bezpečnosti CBD u psov a mačiek všeobecne treba brať v úvahu:

1, samotné zloženie CBD produktu: zloženie kanabinoidovterpénov v destilátoch ovplyvňujú faktory ako kultivar, teplota prostredia aj samotný extrakčný proces. Izolát CBD sa zatiaľ považuje za najbezpečnejší.

 

2, je možné vzájomné pôsobenie CBD s inými veterinárnymi liekmi (ako pri grapefruitovom upozornení u ľudí) alebo aj samotná choroba môže ovplyvňovať znášanie CBD.

 

3, úroveň poškodenia pečene sa meria cez pečeňové markery ako alkalická fosfatáza (ALP). Viaceré krátkodobé štúdie (Gamble et. al, 2018; Vaughn et. al, 2020; Vaughn et. al, 2021) upozornili na zvýšenú hladinu ALP v pečeni počas užívania CBD. Bradley, S. et al. prišiel v r. 2022 v dlhodobej štúdii k záveru, že okrem toho, že sa úroveň ALP po skončení užívania CBD vráti do normálu, nebolo pozorované zvýšenie  ALP klinicky relevantné ako biomarker pre zdravie pečene.

 

4, úroveň vstrebávania CBD a jeho metabolizmu závisí od jedinca aj plemena. Je treba viac genetického aj metabolomického výskumu na zistenie príčiny rozdielov medzi plemenami. Hoci úroveň CBD v plazme bola vyššia u vačích plemien (labradorský retríver), najväčší nameraný rozdiel oproti najnižšej úrovni CBD v plazme malých plemien (norfolskí teriér) bol 200 ng/ml po 18 týždňoch.

 

Mačky

V roku 2019[2] sa ôsmim zdravým mačkám s priemernou váhou 4,2 kg sa podával rybí tuk s fytokomplexom (mix CBD : CBDA v pomere 50 : 50) v miere 2 mg/ kg dvakrát denne počas 84 dní. Zistilo sa, že:

a, pri rybom tuku ako nosiči je treba oveľa vyšších dávok CBD, ako pri rastlinných tukoch

b, niektoré mačky vykazovali nežiadúce účinky, ale keďže chýbala kontrolná skupina, nevie sa, či to bolo z rybieho tuku alebo CBD

c, zdá sa, že CBD je relatívne bezpečné u zdravých psov a mačkách

d, psy absorbujú CBD lepšie ako mačky

e, je treba ďalej sledovať hodnoty pečeňových enzýmov pri užívaní CBD obzvlášť pri užívaní s inými liekmi, ktoré sú metabolizované cytochrómom P450

 

Prvá mačacia štúdia, ktorá skúmala bezpečnosť a toleranciu CBD, THC a ich kombináciu u mačiek v kontrolovanom prostredí je z roku 2021.[3] Orálne sa podalo 11 dávok posteným mačkám v rozostupoch troch dní, pričom každá dávka bola silnejšia ako predchádzajúca. Čisté THC alebo zmiešané s CBD viedlo o.i. k letargii, ataxii, hypotermii. Najmenej nežiadúcich účinkov, mal CBD extrakt (so stopovým množstvom CBDA, CBC a nedetekovateľným množstvom terpénov) do 30,5 mg CBD/ kg v MCT oleji.

 

Farmakokinetiku a znášanie CBD po jednej dávke skúmala štúdia z r. 2022, ktorá ôsmim mačkám postupne pridávala v rozmedzí dvoch týždňov stále väčšiu dávku CBD v slnečnicovom oleji. Prišla k záveru, že v tejto skupine mačiek (plemená nie sú známe) bola dávka do 80 mg/ kg dobre tolerovaná a polčas koncentrácie naznačuje, že podávanie CBD raz až dva-krát denne je vhodné pre budúci výskum liečebného potenciálu CBD u mačiek.[4] Toto je však extrém. Výskum prebiehal v kontrolovanom prostredí. Pri komerčných CBD produktoch je odporúčaná denná dávka CBD na úrovni iba 1 mg/ kg.

 

Na záver

Ak máte produkt, ktorý bol registrovaný na Ústave štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, máte istotu, že museli byť otestované vzorky na overenie zloženia, klinické štúdie potvrdzujúce účinky a dokázaný spôsob správnej výroby. Aspoň tak máte istou, že držíte produkt, ktorý spĺňa bezpečnostné kritériá.

 

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Bradley, S. et al.: Long-term daily feeding of cannabidiol is well-tolerated by healthy dogs. Frontiers in veterinary science vol. 9 977457. 21 Sep. 2022. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9533147/

[2] Deabold, K.A. et al.: Single-Dose Pharmacokinetics and Preliminary Safety Assessment with Use of CBD-Rich Hemp Nutraceutical in Healthy Dogs and Cats. Animals : an open access journal from MDPI vol. 9,10 832. 19 Oct. 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6826847/

[3] Kulpa, J.E. et al.: Safety and tolerability of escalating cannabinoid doses in healthy cats. Journal of feline medicine and surgery vol. 23,12 (2021): 1162-1175: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8637357/

[4] Rozental, A.J. et al.: Pharmacokinetics of escalating single-dose administration of cannabidiol to cats. Journal of veterinary pharmacology and therapeutics vol. 46,1 (2023): 25-33. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10092881/

 

Používáme ověření věku Adulto