Skúsenosti a postoje slovinských majiteľov domácich zvierat ohľadom použitia CBD

 

V Slovinsku je medicínske použitie kanabinoidných liečiv povolené, no medicínska a legálna kontroverznosť, spolu so spoločenskou stigmatizáciou, nepomáha lekárom v plnej miere predpisovať podobné prípravky. ...to vyzerá podobne, ako na Slovensku! 😊

 

Slovinskí výskumníci z Univerzity v Ľubľane predpokladali, že pozitívne postoje voči Cannabidiolu (CBD), postmoderné zdravotné hodnoty a predošlá skúsenosť by mali byť hlavné predikčné faktory použitia CBD u domácich zvierat. Rozhodli sa to preto skúmať a vyhodnotiť v štúdii, ktorá bola zverejnená v roku 2021 ako prvá svojho druhu v Európe.[1]

 

Cieľ

Získať informácie o skúsenostiach a postojoch slovinských majiteľov domácich zvierat, čo sa týka používania CBD a určiť predikčné faktory pre prvé použitie a opakované použitie CBD u psov a mačiek.

 

Metóda

Vypracovaný bol dotazník s 21 otázkami rozdelenými do šiestich sekcií v rámci demografie, osobnej skúsenosti s CBD, informáciami o zvierati, skúsenosti s použitím CBD u tohto zvieraťa, dôvodoch, pre ktoré nepoužili CBD u zvieraťa, postojoch ohľadom použitia CBD u psov a mačiek a zdravotných hodnotách.

 

Dotazník bol cielene poslaný niekoľkým majiteľom zvierat bez ohľadu na ich predošlú skúsenosť s kanabinoidnými produktami a taktiež zverejnený online na viacerých miestach, pričom zámer bol, aby ho majitelia ďalej šírili medzi ostatných majiteľov, o ktorých vedia. Do analýzy sa dostalo 408 správne a kompletne vyplnených formulárov.

 

Výsledky analýzy

 Hlavným zdrojom informácií respondentov o kanabinoidných produktoch bol internet, za ním rady od známych a tiež od veterinárov.

 

Účastníci popísali rovnaké pozitívne aj negatívne účinky CBD, ako uvádzajú iné predošlé štúdie. Pozitívne účinky prevyšovali nad negatívnymi. Zaznamenané účinky sú subjektívnym ohodnotením majiteľov zvierat.

 

Podiel pozitívnych a negatívnych účinkov

Pozitívne účinky %*
Zlepšená pohoda 72
Väčšia živosť 35,7
Zlepšená mobilita 34,4
Iné 29,9
Zvýšený apetít 28
Žiaden efekt 8,3
Negatívne účinky %*
Žiaden efekt 57,3
Iné 26,1
Závrat 10,8
Zvýšený apetít/ smäd 8,3
Malátnosť 6,4
* majitelia mohli označiť viac možností 
Tabuľka č.1: Podiel pozitívnych a negatívnych účinkov

 

Celkovo majitelia prejavili pozitívny postoj voči použitiu kanabinoidov pri ich domácich zvieratách. Silne súhlasili s tvrdením, že jeho použitie by nemalo byť v rozpore s legislatívou a neodmietli by ich ako liek pre ich zviera, ak by im to odporučil veterinár. Účastníci sa zhodli, že kanabinoidy sú efektívnou liečbou a sú vhodnejšie ako prírodné liečivo oproti syntetickým

 

Postoj voči kanabinoidom

Otázka M ± SD Min. Max.
Kanabinody sú efektívna medicína na liečbu viacerých chorôb psov a mačiek. 3,86 ± 0,88 1 5
Používanie kanabinoidov by nemalo porušovať zákon ak sa nimi liečia psy a mačky. 4,45 ± 0,84 1 5
Kanabinoidy sú prírodné liečivá a ako také sú viac vhodné na liečbu psov a mačiek ako syntetické lieky. 3,62 ± 1,23 1 5
Kanabinoidy sú iba momentálne populárne na liečbu psov a mačiek.* 4,10 ± 1,04 1 5
Neexistuje dosť vedeckých dôkazov podpodujúcich účinnosť kanabinoidov pri liečbe psov a mačiek, aby sme im mohli dôverovať.* 3,45 ± 1,13 1 5
Odporučil/-a by som použitie CBD mojim priateľom na liečenie ich zvierat. 3,78 ± 1,09 1 5
Kanabinoidy môžu spôsobiť viac škody ako úžitku.* 4,07 ± 1,02 1 5
Odmietol/-la by som kanabinoidy ako liek pre moje zviera, aj keby mi bolo ich použitie odporučené veterinárom.* 4,66 ± 0,72 1 5
* Negatívna otázka. Jej výsledky boli prevrátené v analýze.
M = medián, SD = štandardná odchýlka, 1 = silne nesúhlasím, 5 = silne súhlasím
Tabuľka č.2: Postoj voči kanabinoidom

 

Zaujímavé zistenie bolo, že pozitívny postoj a predošlá skúsenosť majiteľov s kanabinoidmi boli významnými predikčnými faktormi pre použitie CBD na zvieratách ale postmoderné zdravotné hodnoty ako osobná zodpovednosť, odmietanie autorít, holistický prístup k zdraviu a prírodné liečivá nie.

 

Vzťah medzi vlastnou skúsenosťou majiteľov a použitím kanabinoidov na zvieratách

Osobné použitie
NIE ÁNO SPOLU
Použitie kanabinoidov na zvieratách NIE 186 (79%) 65 (38%) 251 (62%)
ÁNO 50 (21%) 107 (62%) 157 (38%)
SPOLU 236 (58%) 172 (42%) 408 (100%)

Tabuľka č. 3: Vzťah medzi vlastnou skúsenosťou majiteľov a použitím kanabinoidov na zvieratách

Majitelia mali sklon robiť to, čo považovali za to najlepšie pre ich zviera na základe ich vlastnej skúsenosti. Ak sami mali pozitívnu skúsenosť, boli viac náchylnejší použiť CBD aj u svojich miláčikov. Najvýznamnejší predikčný faktor pre prvé aj opätovné použitie CBD bol pozitívny vzťah ku kanabinoidom, čo vysvetľovalo takmer polovicu rozptylu pri majiteľovom zámere použiť a znovu použiť CBD.

 

Demografické ukazovatele ako vek, vzdelanie, príjem, ani zdravie neboli významnými predikčnými faktormi v tejto štúdii.

 

Záver štúdie

Demografické ukazovatele ani postmoderné zdravotné hodnoty sa nepreukázali byť významným predikčným faktorom pre majiteľov v použití CBD na ich psoch a mačkách. Jedinými významnými faktormi boli ich postoj a pozitívna skúsenosť s CBD. 

Dostatočné zákony a regulácia by mali zabezpečiť, aby bola psom a mačkám predpisovaná iba vysoko kvalitná terapia.

  

AUTOR: Michal Mikita, zakladateľ Konopnice

 

ZDROJE:

 

[1] Tomsič, K. et al.: Slovenian Pet Owners' Experience, Attitudes, and Predictors Regarding Cannabinoid Use in Dogs and Cats. Frontiers in veterinary science vol. 8 796673. 2021. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8767012/

 

Používáme ověření věku Adulto